Novosti

ARHIVA

18. ožujka 2016.

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)

ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)
ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG U 2016. GODINI (KULTURA)
2. siječnja 2017.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog koji obnaša dužnost gradonačelnika, Velimir Piškulić, oec., dana 2. siječnja 2017. godine objavljuje

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata

udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba

Grada Novi Vinodolski za 2017.g.

 

I.

Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

 

II.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

 1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
 2. Programi liječenja od ovisnosti,
 3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
 4. Prava nacionalnih manjina,
 5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
 6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
 7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
 8. Promocija autohtonih proizvoda,
 9. Ostalo.

 

III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 180.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći

30.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 

 

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,

ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske

stranice Registra udruga)

 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

 

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g. – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

 

 

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u

Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

 

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 3. veljače 2017. godine.

 

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na

propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu..

 

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne

obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

 

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

                                  ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                  Velimir Piškulić, oec., v.r.

Natječaj socijala
Upute socijala
01._Obrazac_PODACI_O_PREDLAGATELJU 
02. Obrazac  PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU
03._Obrazac_FINACIJSKI_PLAN_PROGRAMA
04._Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka 
05._Obrazac_PARTNER – ako_je_primjenjivo
06._Obrazac_NEKAZNJAVANJE
07._Obrazac DVOSTRUKO FINANCIRANJE 
08. Opisni obrazac programa
09._Obrazac Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

—————————————————————————-

Zahtjev_za_isplatu_sredstava
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
Prijedlog Ugovora
OPĆI UVJETI
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
2. siječnja 2017.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

  REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI VINODOLSKI GRADONAČELNIK   KLASA:400-02/16-20/17 URBROJ:2107/02-04-17-2 Novi Vinodolski, 2.  siječnja  2017. godine   Na temelju […]

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD NOVI VINODOLSKI

GRADONAČELNIK

 

KLASA:400-02/16-20/17

URBROJ:2107/02-04-17-2

Novi Vinodolski, 2.  siječnja  2017. godine

 

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

 

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2017. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2017. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

 

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.

 

Iznosom od 1.320.00,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati više od 40 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

 

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

                                                                                ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                                                  KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                                                                          Velimir Piškulić, oec., v.r.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2017. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI
Godišnji_plan_natječaja_za_financiranje_udruga_u_2017_g._Grad_Novi_Vinodolski (tablica)

 

2. siječnja 2017.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog koji obnaša dužnost gradonačelnika, Velimir Piškulić, oec., dana 2. siječnja 2017. godine objavljuje

 

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

 

I.

Javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

 

II.

Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15) i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se programske djelatnosti udruga i druge organizacije civilnog društva u okviru područja:

– programi redovne djelatnosti športskih udruga i udruga tehničke kulture

– poticanje i promicanje športa

– provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih

– edukacija trenera

– športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja

– športsko-rekreacijske aktivnosti građana

– održavanje te korištenje športskih građevina značajnih za Grad Novi Vinodolski.

 

III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 700.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 550.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje u športskim i rekreacijskim udrugama potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar sportskih djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

-Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,

ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske

stranice Registra udruga)

 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih športskih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

 

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti,

Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novom Vinodolskom, u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u

Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

 

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 3. veljače 2017. godine.

 

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu.

 

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodolski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

 

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i  društvene djelatnosti, te putem e-maila navedenog u Uputama za prijavitelje.

 

                                    ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                  Velimir Piškulić, oec., v.r.

Natječaj sport
Upute sport
01._Obrazac_Podaci_o_prijavitelju
02._Obrazac_Redovna_djelatnost
03._Obrazac_Koristenje_sportskih_dvorana_i_objekata
04._Obrazac_Financijski_plan_Programa
05. Obrazac_Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka
06._Obrazac_PARTNER
07._Obrazac_NEKAZNJAVANJE
08._Obrazac_DVOSTRUKO FINANCIRANJE
09. Opisni obrazac programa
10. Obrazac Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 

———————————————————————————-

Zahtjev_za_isplatu_sredstava
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
Prijedlog Ugovora
OPĆI UVJETI
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
Skip to content