Javni natječaji


18. studenoga 2022.

Natječaj za zakup javne površine za postavu drvenih kućica na Trgu Ivana Mažuranića

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata i Zaključka, KLASA: 372-06/22-01/83, URBROJ: 2170-11-04-22-4 od 17.11.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom, na Trgu Ivana Mažuranića

za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Novom

 

!! Pismene ponude predaju u pisarnicu Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, zaključno s 29.11.2022. godine (utorak) do 10.00 sati

!! Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

!! Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  29.11.2022. godine (utorak), s početkom u 13.00 sati.

8. studenoga 2022.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata i Zaključka, KLASA: 372-06/22-01/83, URBROJ: 2170-11-04-22-2 od 07.11.2022. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom, na Trgu Ivana Mažuranića
za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Novom

 

Tekst Natječaja

Grafički prikaz lokacija

 

9. listopada 2022.

Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2022./2023. godinu

 

I.

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski program

 • Bravar/bravarica
 • Tesar/tesarica*
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
 • Zidar/zidarica
 • Armirač/armiračica*
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje
 • Kuhar/kuharica
 • Konobar/konobarica
 • CNC operater / CNC operaterka
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
 • Mesar/mesarica
 • Zavarivač/zavarivačica
 • Soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica
 • Keramičar-oblagač/keramičarka-oblagačica
 • Automehatroničar/automehatroničarka
 • Pekar/pekarica*
 • Stolar/stolarica
 • Fasader/fasaderka*
 • Automehaničar/automehaničarka
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka
 • Elektroinstalater/elektroinstalaterka*
 • Autoelektričar/autoelektričarka*
 • Slastičar/slastičarka
 • Limar/limarica*
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica*

 

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski program

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege
 • Tehničar geodezije i geoinformatike / tehničarka geodezije i geoinformatike
 • Zdravstveno-laboratorijski tehničar / zdravstveno-laboratorijska tehničarka

 

Stručni studij

 • Sestrinstvo
 • Primaljstvo

 

Sveučilišni studij

 • Medicina
 • Strojarstvo ili Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije*
 • Računarstvo ili Primijenjeno/poslovno računarstvo*
 • Elektrotehnika ili Elektrotehnika i informacijska tehnologija*
 • Rehabilitacija*
 • Farmacija
 • Logopedija
 • Fizika i matematika; smjer: nastavnički
 • Matematika; smjer: nastavnički
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički
 • Građevinarstvo
 • Socijalni rad*
 • Socijalna pedagogija*
 • Biologija i kemija; smjer: nastavnički*
 • Geografija; smjer: nastavnički* ili Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički*ili Geografija i povijest; smjer: nastavnički*
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Brodogradnja
 • Glazbena pedagogija* ili Glazbena pedagogija (dvopredmetni)*
 • Kineziologija, nastavnički smjer*
 • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo* ili Informacijske znanosti – knjižničarstvo*
 • Geodezija i geoinformatika*
 • Arhitektura ili Arhitektura i urbanizam*
 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika
 • Psihologija

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 24. listopada 2022. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

 

 

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Tekst Natječaja

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

9. listopada 2022.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

 

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2022./202232. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola,
 • 10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je postigao opći uspjeh, i to:
 • najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija,
 • najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

Dodatna dokumentacija:

 • Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,
 • Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),
 • Volonterska knjižica ili odgovarajuća potvrda o volonterskom radu.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 24. listopada 2022. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Tekst Natječaja

Izjava o neprimanju druge stipendije

Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

 

 

9. listopada 2022.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2022./2023.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći   N A T […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2022./2023.

 

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-352 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 1. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 24. listopada 2022. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Tekst Natječaja

Obrazac zahtjeva

Izjava o neprimanju druge stipendije

30. rujna 2022.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/22-01/45, KLASA: 944-06/22-01/46, KLASA: 944-06/22-01/47, KLASA: 944-06/22-01/48, KLASA: 944-01/22-10/9, KLASA: 944-06/22-06/56, KLASA: 944-06/22-01/35, KLASA: 944-06/22-01/59, KLASA: 944-06/22-01/60,, Grad Novi Vinodolski raspisuje

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

 • Ponude se predaju od 30.9. (petak) zaključno sa 17. 10. 2022. godine, (ponedjeljak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.
 • Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 19. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.
 • Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 08,00 – 14, 00 sati.
9. rujna 2022.

OBAVIJEST: Financiranje i sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata u 2022./2023. godini

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na […]

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

 1. U cijelosti se financira javni prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Grabrova i Povile
 2. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 30% od preostalog dijela roditeljske obveze nakon sufinanciranja Vlade RH
 3. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz redovnih studenata u visini od 25 %
 4. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata (u visini od 50%) po posebnom uvjetu ostvaruju djeca poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju učenici srednjih škola čiji roditelji, odnosno skrbnici ispunjavaju socijalni ili uvjet prihoda, a koji su utvrđeni člancima 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj 21/16)

 

NAPOMENA:

 • Prava iz točke 1. i 2. ostvaruju se direktno na šalteru poslovnice Arrive (Autotransa)
 • Pravo iz točke 3. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

             – Poziv  studenti

 •  Pravo iz točke 4. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

            – Poziv učenici – poseban uvjet 

           – Poziv studentima – poseban uvjet

 

 • Pravo iz točke 5. ostvaruje se na zahtjev stranke, a temeljem članka 20., vezano uz članak 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16):

          – Obrazac – javni prijevoz

          – Obrazac izjava o članovima kućanstva

          – Obrazac izjava o imovini

 

30. kolovoza 2022.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjere

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 940-02/21-20/15, UR.BROJ: 2107/02-01-21-4, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

 

Ponude se predaju zaključno sa 28. rujnom 2022. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 7,00 -14,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 3. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog s početkom u 10,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je na e-mail upit : [email protected] dobiti elektroničkom poštom.

31. srpnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje   […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom,

Antona Mažuranića 5 – prizemlje zgrade, izgrađene na k.č.br. 3602 k.o. Novi.

 

Tekst Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

13. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-5 Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2170-11-07-22-5

Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 12. srpnja 2022. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 12. srpnja 2022. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem mrežne stranice Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr),     5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

     U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 8,06 bodova i intervju 9 bodova

             Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,06,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

 1.  Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Maja Stošić, član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
Skip to content