Javni natječaji


26. studenoga 2021.

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke […]
Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s podučja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 26. studenog 2021. godine donosi
13. listopada 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Breze

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, univ.spec.oec., KLASA: 940-02/21-20/60, UR.BROJ: 2107/02-04-21-5, od 12. listopada 2021. godine, Grad Novi Vinodolski dana 13. listopada 2021. godine objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet natječaja je 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, pod radnim brojem: „k.č.br. 16047/4“, u površini od 680 m².

Početna cijena 1 m² zemljišta je 177,77 kn, ukupno  120.883,60 kn, a jamčevina u visini od 10% početne cijene, u iznosu od 12.088,36 kn uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR7323900011829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, s početkom u 9,30 sati

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić)  svakog radnog dana od 7 do 15 sati.

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći  N A T J […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2021./2022.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente.
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-352 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu,
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_socijalne stipendije

Obrazac zahtjeva _socijalne stipendije

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2021./2022. godinu

I.

 Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

 • 3 stipendije za učenike srednjih škola,
 • 3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i
 • da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

 • Bravar/bravarica,
 • Tesar/tesarica,
 • Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila,
 • Zidar/zidarica,
 • Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje,
 • Kuhar/kuharica,
 • CNC operater / CNC operaterka,
 • Konobar/konobarica,
 • Slastičar/slastičarka,
 • Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima / rukovateljica samohodnim građevinskim strojevima,
 • Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije,
 • Mesar/mesarica,
 • Zavarivač/zavarivačica,
 • Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka,
 • Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica,
 • Automehatroničar/automehatroničarka,
 • Pekar/pekarica,
 • Stolar/stolarica,
 • Fasader/fasaderka,
 • Automehaničar/automehaničarka,
 • Vodoinstalater/vodoinstalaterka,
 • Autoelektričar/autoelektričarka,
 • Limar/limarica,
 • Krovopokrivač/krovopokrivačica,
 • Tapetar.

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

 • Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege,
 • Tehničar za mehatroniku / tehničarka za mehatroniku,

Stručni studij:

 • Sestrinstvo

Sveučilišni studij:

 • Medicina,
 • Strojarstvo,
 • Proizvodno strojarstvo; smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvoda, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije,
 • Računarstvo,
 • Primijenjeno / poslovno računarstvo,
 • Elektrotehnika,
 • Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 • Elektrotehnika i informacijska tehnologija,
 • Rehabilitacija,
 • Farmacija,
 • Logopedija,
 • Fizika i matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika; smjer: nastavnički,
 • Matematika i informatika; smjer: nastavnički,
 • Građevinarstvo,
 • Brodogradnja,
 • Socijalni rad,
 • Socijalna pedagogija,
 • Biologija i kemija; smjer: nastavnički,
 • Geografija; smjer: nastavnički,
 • Geografija (dvopredmetni); smjer: nastavnički,
 • Geografija i povijest; smjer: nastavnički,
 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
 • Glazbena pedagogija,
 • Glazbena pedagogija (dvopredmetni),
 • Informacijske znanosti; smjer: Bibliotekarstvo,
 • Informacijske znanosti-knjižničarstvo,
 • Kineziologija, nastavnički smjer,
 • Geodezija i geoinformatika.

 III.

 Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,
 • Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,
 • Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,
 • Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 IV.

 Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Deficitarna zanimanja

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Dodatno bodovanje_Deficitarna zanimanja

Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha za 2021./2022. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2021./2022. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola,
 • 10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija koji ispunjava sljedeće uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske,
 • da učenik/student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 • da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,
 • da je postigao opći uspjeh, i to:
 • najmanje 4,80 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju svaki sljedeći razred srednje škole,
 • najmanje 4,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za studente polaznike prvih godina studija,
 • najmanje 4,00 za studente koji upisuju višu godinu studija, uz uvjet da je u prethodnoj godini ostvario najmanje 54 ECTS bodova.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumantacija:

 • Kratki životopis sa kontakt podacima,
 • Preslika domovnice,
 • Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva,
 • Za učenike potvrdu o upisu u školu,
 • Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • Preslika/e svjedodžbi, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,
 • Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj godini studija (ukoliko nije navedeno u potvrdi o ostvarenom prosjeku ocjena),
 • Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 Dodatna dokumentacija:

 • Za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • Za učenike sportaše dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnim natjecanjima propisanim od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza,
 • Preslika rješenja ili potvrde o kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora,
 • Za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada),
 • Volonterska knjižica ili odgovarajuća potvrda o volonterskom radu.

 IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_Opći uspjeh

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Obrazac_Izjava o članovima kućanstva

Dodatno bodovanje

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

 

28. rujna 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene – Zatrep

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 940-02/21-20/15, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 24.ožujka 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene.

Predmet natječaja je 800/1680 idealnog suvlasničkog dijela k.čbr. 5858/60 pašnjak Zagori u Zagori, ukupne površine 1680 m², upisane u zk.ul. 28, k.o. Novi, a prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing.geodezije, radni broj: „k.č. br. 5858/450“, površine 800 m².

Početna cijena 1 m² zemljišta je 437,32 kn odnosno ukupno za oglašeni dio zemljišta 349.856,00 kn.

Ponude se predaju zaključno s 27. listopadom 2021. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 7,00 -15,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 29. listopada 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 10,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 ( Stošić ), svakog radnog dana od 07-15, 00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je na e-mail upit : [email protected] dobiti elektroničkom poštom.

Sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje.

21. rujna 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta – Breze

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluke gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Tomislava Cvitkovića, univ.spec.oec., KLASA: 940-02/21-20/60, UR.BROJ: 2107/02-04-21-2, od 15. rujna 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta.

Predmet natječaja je 680/4021 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16047, sjenokoša, ukupne površine 4021 m², upisane u z.k.ul. 6865, k.o. Novi, a  prema Prijedlogu parcelacije izrađenom po Uredu ovlaštenog inženjera geodezije, Dobrinj 42, otok Krk, ANTON GRŠKOVIĆ, ing. geodezije, pod radnim brojem: „k.č.br. 16047/4“, u površini od 680 m²

Početna cijena 1 m² zemljišta iznosi 177,77 kn, ukupno  120.883,60 kn, a jamčevina u visini od 10% početne cijene, u iznosu od 12.088,36 kn uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve domaće fizičke i registrirane pravne osobe te strane fizičke i pravne osobe po uvjetima reciprociteta koje dokažu pravni interes za kupnju.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene za formiranje gradilišta možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić)  svakog radnog dana od 07-15 sati.

3. rujna 2021.

Financiranje i sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata u 2021./2022. godini

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2021./2022. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na […]

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2021./2022. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

 1. U cijelosti se financira javni prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Grabrova i Povile
 2. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 30% od preostalog dijela roditeljske obveze nakon sufinanciranja Vlade RH
 3. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz redovnih studenata u visini od 25 %
 4. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata (u visini od 50%) po posebnom uvjetu ostvaruju djeca poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju učenici srednjih škola čiji roditelji, odnosno skrbnici ispunjavaju socijalni ili uvjet prihoda, a koji su utvrđeni člancima 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj 21/16)

NAPOMENA:

 • Prava iz točke 1. i 2. ostvaruju se direktno na šalteru poslovnice Arrive (Autotransa)
 • Pravo iz točke 3. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

Poziv studentima – PRIJEVOZ

 • Pravo iz točke 4. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

Poziv učenicima – POSEBAN UVJETPoziv studentima – POSEBAN UVJET

 • Pravo iz točke 5. ostvaruje se na zahtjev stranke, a temeljem članka 20., vezano uz članak 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16):

Obrazac – Javni prijevoz;   Obrazac – Izjava o članovima kućanstva; Obrazac – Izjava o imovini

7. srpnja 2021.

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-21-14 Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2021. godine   Na temelju članka 23. Zakona o službenicima […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-21-14

Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2021. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 7. srpnja 2021. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 7. srpnja 2021. godine  s početkom u 8,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,26 bodova i intervju 8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,26,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

                                                           

 POVJERENSTVO

 1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Maja Stošić, član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
6. srpnja 2021.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Frankopan

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11, 41/15 i 112/18), raspisuje […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11, 41/15 i 112/18), raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Novom Vinodolskom, u prizemlju Doma kulture – Frankopan, na k.č.br. 575/2 k.o. Novi.

Površina poslovnog prostora iznosi 463,50 m², od toga zatvoreni dio 293,00 m², a otvoreni dio 170,50 m² .

Namjena poslovnog prostora: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz mogućnost ranijeg raskida ugovornog odnosa u slučaju realizacije prostorno-planske dokumentacije.

Pismene ponude predaju se zaključno s 14. srpnja 2021. godine (srijeda) do 12.00 sati

Uvjete i način podnošenja ponuda, odnosno sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje.

Skip to content