Javni natječaji


28. prosinca 2023.

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2024. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad Novi Vinodolski objavljuje

Godišnji plan raspisivanja natječaja/javnih poziva

Godišnji plan – tablica

22. prosinca 2023.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/67, URBROJ: 2170-11-01-23-2, od 09. listopada 2023.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

 

Predmet natječaja:

I.

Nekretnine označene kao k.č.br. 3499/925, prirodno neplodno zemljište, površine 996 m² i k.č.br. 3499/926, prirodno neplodno zemljište, površine 1003 m² obje upisane u zk.ul. 6393 k.o. Ledenice.

Početna cijena 1 m² zemljišta je 94,12 EUR odnosno ukupno za oglašena zemljišta 188.100,00 EUR.

Jamčevina u visini 10% početne cijene u iznosu od 18.810,00 EUR, uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR3923400091829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

Zemljišta se ne prodaju zasebno, već se ponuda mora predati za oba zemljišta. Ponuda koja bude predana samo za jedno od oglašenih zemljišta smatrat će se nepotpunom i isključit će se iz natjecanja.

 

Urbanistički uvjeti iz Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski:

II.

Prema  Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski ( Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17) radi se o građevinskom području naselja Klenovica, označeno kao NA11, na kartografskom prikazu 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA, u kojem se mogu graditi građevine stambene, gospodarske (poslovne) i ugostiteljsko-turističke namjene.

Cjelokupni tekst navedenog PPUG Novi Vinodolski, kao i kartografski prikazi istog, nalaze se na službenim internetskim stranicama Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr.

 

Opći uvjeti natječaja:

III.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve fizičke i registrirane pravne, domaće i strane osobe uz uvjet reciprociteta pozivom na  propis o reciprocitetu.

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov :

Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

Komisija za provođenje natječaja prodaje građevinskog zemljišta.

«PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU GRADILIŠTA KLENOVICA – NE OTVARAJ»

Ponude se predaju zaključno sa 05. siječnjem  2024. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 08,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Nepravovremene ponude neće se razmatrati!

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 10. siječnja 2024. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 9,30 sati.

Troškove  formiranja gradilišta, kao i sve druge administrativne i druge troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba, procjena vrijednosti zemljišta, oglašavanje i sl.) snosi kupac zemljišta kao i troškove porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama (NN RH br. 115/16, 106/18).

Sve informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-360, svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je dobiti na e-mail upit : [email protected] .

 

Posebni uvjeti natječaja:

IV.

Posebni  uvjet  natječaja  koji  se  odnosi  na  oglašene nekretnine odnosno na sve  potencijalne natjecatelje je da su prema Gradu Novom Vinodolskom, KTD Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5 i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22 izmirili sve dospjele obveze te da nemaju nikakvih dospjelih dugovanja što dokazuju prilaganjem odgovarajućih potvrda o nedugovanju.

 

Sadržaj ponude :

V.

 1. Pismena ponuda mora sadržavati:
 • podatke o natjecatelju ( ime, prezime/ naziv, prebivalište odnosno sjedište, OIB, kontakt),
 • cijenu koja se za zemljište nudi
 • naznačeni žiro račun radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja odnosno čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija.

Sastavni dio ponude je Izjava o prihvaćanju  općih i posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude, a može i posebno kao privitak ponudi,

 1. Ponudi se mora priložiti:
 • Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske za fizičke osobe ( preslika domovnice ili osobne iskaznice), te izvadak iz sudskog registra – za pravne osobe, a za strane fizičke osobe preslika putovnice te za strane pravne osobe Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču,
 • Potvrde o nedugovanju:
 1. Gradu Novom Vinodolskom,
 2. KTD Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5 i
 3. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 18.810,00 EUR na žiro račun Grada Novi Vinodolski, IBAN : HR3923400091829000002 , model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda

Ponuda te svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odnosno ukoliko se radi o ponudama stranih fizičkih ili pravnih osoba, moraju biti prevedene po stalnom sudskom tumaču na hrvatski jezik i latinično pismo.

Natjecatelju koji Odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Natjecatelj  koji je utvrđen kao najpovoljniji  i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Nepotpune ponude neće se razmatrati i isključit će se iz natjecanja.

 

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje

VI.

Oglašena zemljišta  prodat će se  onom natjecatelju koji udovolji svim uvjetima iz natječaja i ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljišta. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljišta, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Kupoprodajni ugovor zaključiti će se  u roku od 15 dana od donošenja Odluke Gradskog vijeća  Grada Novog Vinodolskog o odabiru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog, IBAN : HR3923400091829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

G R A D    N O V I   V I N O D O L S K  I

 

Tekst natječaja

 

 

 

8. prosinca 2023.

Odluka o dodjeli stipendija

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 25/19) […]

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 25/19) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. prosinca 2023. godine donosi  Odluku o dodjeli stipendija.

7. prosinca 2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine“ […]

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

 

5. prosinca 2023.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu drvene kućice u Novom Vinodolskom

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, s obzirom na povećani interes, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, s obzirom na povećani interes, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu još jedne drvene kućice u Novom Vinodolskom za vrijeme održavanja manifestacije Novi Advent.
Predmet natječaja je zakup lokacije putem prikupljanja ponuda za zakup lokacije u Novom Vinodolskom na Trgu Ivana Mažuranića.

Grafički prikaz lokacije sastavni je dio teksta natječaja, a lokacija se daje u zakup (bez drvene kućice) u periodu od 14.12.2023. do 31.12.2023. godine.

 

Tekst Natječaja

29. studenoga 2023.

Božićnice za umirovljenike i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2170-11-04-23-8, od 29. studenog 2023. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16 i 1/23) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV

umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije s područja Grada Novog Vinodolskog

– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2023. godini –

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0,01  –  140 eura            →             100,00 eura potpore

140,01 – 270,00 eura  →             80,00 eura potpore

270,01 – 400,00 eura  →             60,00 eura potpore

400,01 – 530,00 eura  →             50,00 eura potpore

530,01 – 670,00 eura  →             40,00 eura potpore

670,01 i više                    →             20,00 eura potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 30,00 eura potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 1. Pravo na božićnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

11., 12., 13., 14. i 15. prosinca 2023. god. od 08.00 do 14.00 sati.

 1. Božićnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

 

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
 • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2023. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

 

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A ROĐENE SU 1958. GODINE I STARIJE SU OBVEZNI DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

29. studenoga 2023.

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj i akademskoj 2023./2024. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 29. studenog 2023. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto – odgojitelj pripravnik/odgojitelj pripravnica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA –

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka pripravničkog staža-

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS) te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU PRIPRAVNIKA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

Tekst Natječaja

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto- odgojitelj/ica predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

 1. Sukladno članku 26., stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

 

 

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 Tekst Natječaja

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto – odgojitelj/ica predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-

-2 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

 1. Sukladno članku 26., stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

 

 

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA NEODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 Tekst Natječaja

Skip to content