Javni natječaji


9. lipnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine  
Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine

 

29. svibnja 2020.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent – komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (1. punoljetnost, 2. hrvatsko državljanstvo, 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske ili druge struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati za prijam u službu koji ne ispunjavaju poseban uvjet za raspored na radno mjesto – poznavanje rada na računalu, a ispunjava sve ostale uvjete, mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od godine dana od rasporeda steknu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računalu.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/oministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,
 • svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indexa-a o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «Oglas za radno mjesto: referent – komunalni redar».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Oglas
Obavijest i upute
Izjava o prihvaćanju objave osobnih podataka
23. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
22. svibnja 2020.

ISPRAVAK  NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

ISPRAVAK NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
16. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
21. travnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
3. ožujka 2020.

NATJEČAJ – VJEŽBENIK: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA Klasa: 112-07/20-70/1 Urbroj: 2107/02-05-20-5 Novi Vinodolski, dana 2. ožujka 2020. Godine Na temelju članka 20., stavak 4., alineja 5. […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Klasa: 112-07/20-70/1

Urbroj: 2107/02-05-20-5

Novi Vinodolski, dana 2. ožujka 2020. Godine

Na temelju članka 20., stavak 4., alineja 5. i članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 2. ožujka 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za vježbenika na radnom mjestu – VIŠI REFERENT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, dana 27. veljače 2020. godine  s početkom u 9.30 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidatkinja bila obaviještena putem web stranice Grada i oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeća kandidatkinja:

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:         

– SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja  Sandra Nižetić ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu.  Ostvarila je slijedeće bodove:

– pismena provjera  8,1 bodova i intervju 5,8 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. Sandra Nižetić, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski – ukupno bodova 13,9,

i istu prosljeđuje v.d. pročelnici Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti  na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

 1. Dijana Knez, predsjednik,
 2. Tomislav Cvitković, član,
 3. Dino Stošić, član.
II. Izvješće – Rang lista
25. veljače 2020.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi

Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata
Skip to content