Javni natječaji


12. svibnja 2023.

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:

Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

1.Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

2. Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja za prijam u službu na radno mjesto: Savjetnik/ica za prostorno uređenje i graditeljstvo

3. Obrazac Izjave o nepostojanju zapreke temeljem čl. 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samupravi (NN 68/08, 61/11, 04/18 I 112/19)

4. 1.6.2023. – I. Izvješće povjerenstva za provedbu natječaja – obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

 

7. svibnja 2023.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/23- […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-06/23- 01/26, URBROJ: 2170-11-04-23-2 od 5.05.2023. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

 

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-371 svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.

Pismene ponude predaju se zaključno s 22.5.2023. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 23.5.2023. (utorak) s početkom u 12.00 sati.

 

 

Tekst Natječaja

Grafički dio

8. travnja 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Ledenice

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Ledenicama,

u dvorištu iza zgrade javno-poslovne namjene,

izgrađenoj na kat.čest.br. 2310/6 k.o. Ledenice, upisana u z.k.ul.br. 1241

 

 1. POSLOVNI PROSTOR

Osnovni podaci:

 1. Površina poslovnog prostora: 217,51 m² (51,87 m² zatvorenog i 165,64 m² otvorenog prostora),

Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

 1. Namjena poslovnog prostora:

* proizvodnja vrata i prozora od metala sa skladištenjem materijala ,

 1. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 2. Početak obavljanja djelatnosti: 8 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 3. Jamčevina: 217,51 EUR (1.638,83 kn).

Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

 1. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
 2. Početni iznos zakupnine: 1,00 EUR (7,53450 kn)/m²/mjesečno uvećano za iznos PDV-a,

Ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom  Gradonačelnika  Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupnik je dužan pristati na plaćanje više zakupnine.

 1. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno

10.Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim natjecateljem sklopit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, u pisarnicu ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1,

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 10 dana od dana objave Natječaja

odnosno zaključno s 19.04.2023. godine do 10.00 sati

 

 Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 19.04.2023. (srijeda) godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
 2. Iznos ponude u EURIMA (kn)/m²/mjesečno za predmetni prostor,
 3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili o registraciji za pravne osobe,
 4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda, ne stariji od 30 dana,
 5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR3923400091829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD Ivanj d.o.o., VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja.

 

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg natjecatelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim natjecateljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GRADONAČELNIK   

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

26. ožujka 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Ledenice

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Ledenicama,

u dvorištu iza zgrade javno-poslovne namjene,

izgrađenoj na kat.čest.br. 2310/6 k.o. Ledenice, upisana u z.k.ul.br. 1241

 

 1. POSLOVNI PROSTOR

 Osnovni podaci:

 1. Površina poslovnog prostora 217,51 m².

     Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

 1. Namjena poslovnog prostora:

                    * proizvodnja vrata i prozora od metala sa skladištenjem materijala ,

 1. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 2. Početak obavljanja djelatnosti: 8 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 3. Jamčevina: 217,51 EUR (1.638,83 kn).

     Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

 1. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
 2. Početni iznos zakupnine: 1,00 EUR (7,53450 kn)/m²/mjesečno uvećano za iznos PDV-a,

     Ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom  Gradonačelnika  Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupnik je dužan pristati na plaćanje više zakupnine.

 1. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

10.Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim natjecateljem sklopit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, u pisarnicu ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1,

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 10 dana od dana objave Natječaja

odnosno zaključno s 05.04.2023. godine do 10.00 sati

 

                Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 05.04.2023. (srijeda) godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB

 1. Iznos ponude u EURIMA (kn)/m²/mjesečno za predmetni prostor,
 2. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili o registraciji za pravne osobe,
 3. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda, ne stariji od 30 dana,
 4. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR3923400091829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 5. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD Ivanj d.o.o., VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 6. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 7. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 8. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg natjecatelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim natjecateljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

GRADONAČELNIK   

  Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

19. ožujka 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, Ledenice 38,

nasuprot poštanskog ureda Ledenice, u prizemlju zgrade

izgrađenoj na kat.čest.br. 2310/6 k.o. Ledenice, upisana u z.k.ul.br. 1241

 

1. POSLOVNI PROSTOR

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora 42,54 m².
Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.
2. Namjena poslovnog prostora:
* zabavna i rekreacijska djelatnost sa skladištenjem materijala ,
3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
4. Početak obavljanja djelatnosti: 8 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
5. Jamčevina: 42,54 EUR (320,52 kn).
Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.
6. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
7. Početni iznos zakupnine: 1,00 EUR (7,53450 kn)/m²/mjesečno uvećano za iznos PDV-a,
Ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupnik je dužan pristati na              plaćanje više zakupnine.
8. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnine.
9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
10.Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.
11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim natjecateljem sklopit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.
Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, u pisarnicu ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1.

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 10 dana od dana objave Natječaja

odnosno zaključno s 29.03.2023. godine do 10.00 sati

        

Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 29.03.2023. (srijeda) godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
 2. Iznos ponude u EURIMA (kn)/m²/mjesečno za predmetni prostor,
 3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili o registraciji za pravne osobe,
 4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda, ne stariji od 30 dana,
 5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR3923400091829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD Ivanj d.o.o., VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg natjecatelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim natjecateljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

GRADONAČELNIK   

        Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

                                                                       

                                                                                                                                                                                                                           

13. ožujka 2023.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica – ispravak

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/11, KLASA: 944-06/23-01/12 KLASA: 944-06/23-01/13, KLASA: 944-06/23-01/14 i KLASA: 944-01/23-01/15 i Odlukama o izmjenama Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/12, UR.BROJ: 2170-11-04/23-4 i KLASA: 944-06/23-01/14, UR.BROJ: 2170-11-04/23-4, raspisuje se Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica.

Predmet natječaja su:

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Posteni-Prilaz, k.č. br. 16333/3, put površine 10 čhv ili 36 m2 upisana u z.k. ul. 3997 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.163,40 eura, uz jamčevinu od 220,00 eura.
 2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Krasa-Bahalin, dio k.č. br. 1622 oranica sa trsjem u Krasi površine 19 čhv ili 68 m2 upisana u z.k. ul. 272 k.o. Novi u površini od 38 m2 što čini 54/96 idealnog suvlasničkog dijela iste, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.079,00 eura uz jamčevinu od 208,00 eura.
 3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Posteni-Krminska koje se sastoji od:

3.1.  21/367 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 1932/1, pašnjak površine 248 m2 upisana u z.k. ul. 6418 k.o. Novi  što iznosi  14 m2 zemljišta, za formiranje gradilišta, prema Prijedlogu parcelacije pod oznakom „k.č. br. 1932/3“ po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 840,53 eura, uz jamčevinu od 85,00 eura,

3.2.  302/338 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16334/10, pašnjak Posteni površine 73 m2, prema Prijedlogu parcelacije pod oznakom „k.č. br. 16334/11“ upisana u z.k. ul. 6417 k.o. Novi, što čini iznosi 65 m2 zemljišta, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 3.902,50 eura, uz jamčevinu od 391,00 eura.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 8,00-14, 00 sati.

 

9. ožujka 2023.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2023. godini

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Tomislava Cvitković, univ. spec. oec., dana 9. ožujka 2023. godine donosi

O D L U K U

o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2023. godini

9. ožujka 2023.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2023. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 9. ožujka 2023. godine donosi

 

O D L U K U 

o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2023. godini

6. ožujka 2023.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 28. veljače 2023. godine donijelo Odluku o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima.

2. ožujka 2023.

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

Obavijest o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Novog Vinodolskog

Skip to content