Novosti


NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO – PROMETNE POVRŠINE

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog na temelju članka 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novog Vinodolskog raspisuje Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine.

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

I. Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 m x 8,50 m, odnosno ukupne površine 510,00 m².

Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 7,50 kn/m² godišnje, odnosno 3.825,00 kn za rok trajanja ugovornog odnosa.

Jamčevina iznosi 3.825,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacija se daje po sistemu viđeno-uzeto

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora.

Grad zadržava pravo korištenja vježbališta za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimac.

Zakupoprimaca je u obavezi vježbalište držati čistim i urednim.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište» – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1, Komisiji za provedbu natječaja

zaključno sa 18.06.2012. godine (ponedjeljak) do 12.00 sati

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

Ponuda sa cijenom, u kojoj mora biti naznačena tvrtka ili obrt ponuditelja sa adresom sjedišta, te brojem žiro računa pravne ili fizičke osobe obrtnika Dokaz o uplati jamčevine na žiro računa Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, model: 24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861, sa svrhom uplate «jamčevina za prometno vježbalište». Potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenju svih poreznih i neporeznih financijskih obaveza prema Gradu i gradskih komunalnih društava o podmirenju financijskih obavezama prema istima. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe. Skica tlocrtnog vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka nadmetanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor ovjeren kod javnog bilježnika. Trošak ovjere snosi natjecatelj.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od dana odabira ne zaključi Ugovor, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/792-109 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 18.06.2012. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 h.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Skip to content