Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata i Zaključka, KLASA: 372-06/22-01/83, URBROJ: 2170-11-04-22-2 od 07.11.2022. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom, na Trgu Ivana Mažuranića
za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Novom

 

Tekst Natječaja

Grafički prikaz lokacija

 

Skip to content