Novosti


NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava koji stupa na snagu sa 29.05.2011. god.

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 26/10 i 40/10) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 372-03/11-01/24, Ur.br.: 2107/02-04-11-2 od 23.05.2011. godine   r a s p i s u j e NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

Skip to content