Novosti


Natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2020./2021. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima i redovnim studentima i to:

3 stipendije za učenike srednjih škola,3 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima redoviti učenik i student koji ispunjava sljedeće uvjete:

-da je državljanin Republike Hrvatske,

-da učenik i student ima prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

-da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog,

-da je ostvario opći uspjeh u prethodnoj godini obrazovanja u visini prosječne ocjene 3,0 i više, i

-da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Stipendija za deficitarna zanimanja raspisuje se prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, i to za:

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

-Kuhar/kuharica

-Konobar/konobarica

-Slastičar/slastičarka

-Pekar/pekarica

-Mesar/mesarica

-Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila

-Zidar/zidarica

-Stolar/stolarica

-Tesar/tesarica

-Limar/limarica

-Keramičar-oblagač / keramičarka-oblagačica

-CNC operater / CNC operaterka

-Bravar/bravarica

-Monter suhe gradnje / monterka suhe gradnje

-Soboslikar ličilac dekorater / soboslikarica ličiteljica dekoraterka

-Vodoinstalater/vodoinstalaterka

-Zavarivač/zavarivačica

-Automehaničar/automehaničarka

-Autoelektričar/autoelektričarka

Četverogodišnji ili petogodišnji srednjoškolski:

-Medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege

-Dentalni asistent / dentalna asistentica

Sveučilišni studij:

-Računarstvo

-Strojarstvo

-Elektrotehnika

-Medicina

-Farmacija

-Rehabilitacija

-Logopedija

-Brodogradnja

-Građevinarstvo

-Fizika i matematika, nastavnički smjer

-Matematika, nastavnički smjer

-Matematika i informatika, nastavnički smjer

-Socijalni rad

-Socijalna pedagogija

-Biologija i kemija, nastavnički smjer

-Geografija, nastavnički smjer

-Glazbena pedagogija

-Geodezija i geoinformatika

-Kineziologija, nastavnički smjer

-Informacijske znanosti, smjer Bibliotekarstvo

-Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

III.

Zahtjevu iz točke II. prilažu se sljedeći dokumenti:

Obvezna dokumentacija:

-Kratki životopis sa kontakt podacima,

-Preslika domovnice,

-Izjava o članovima kućanstva i preslike osobnih iskaznica učenika/studenta i svih članova zajedničkog domaćinstva

-Za učenike potvrdu o upisu u školu,

-Za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,

-Preslika svjedodžbe, odnosno potvrda fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne školske/akademske godine,

-Izjava o nekorištenju stipendija dodijeljenih od drugih pravnih osoba.

 

Dodatna dokumentacija:

-Potvrda o statusu člana obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata izdana od Ureda državne uprave,

-Rješenje o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida za roditelja učenika/studenta izdano od Ureda državne uprave odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja,

-Potvrda Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH o danima sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske,

-Rješenje o utvrđivanju invaliditeta učenika/studenta ili člana uže obitelji (roditelj, brat, sestra) izdano od HZMO.

 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 22. listopada 2020. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA STIPENDIJE (DEFICITARNA ZANIMANJA) – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

  GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Natječaj_stipendije-deficitarna zanimanja 2020

Preporuke_za_obrazovnu_upisnu_politiku_i_politiku_stipendiranja

Dodatno bodovanje – deficitarna

Izjava_članovi kućanstva

Izjava o neprimanju druge stipendije_2020

Skip to content