Novosti


NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: Pomoćni kuhar – 1 izvršitelj – određeno vrijeme (godinu dana)

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 23.03.2018. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-POMOĆNI KUHAR-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme (godinu dana), s punim radnim vremenom –

 

UVJETI

    – NSS, osnovna škola

  1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
  2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-domovnicu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)

  1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  2. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
  3. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA POMOĆNOG KUHARA, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
  4. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.
  6. Dječji vrtić FIJOLICA zadržava pravo neodabira ni jednog kandidata.

 

Natječaj
Skip to content