Novosti


Neki novi klinci

Festivalska priredba koja će se održati u tri dana, 21.06. u crikveničkom hotelu Therapia, 22.06. u Selcu, hotel Slaven i 23.06. na Frankopanskom trgu u Novom Vinodolskom sa početkom u 21,00 sat tradicionalni je festival za djecu i mladež „Neki novi klinci“. Predstaviti će se petnaest izvođača iz cijele Hrvatske sa pratećim orkestrom i skupinom vokalista.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole treba sadržavati

– dokaz o pravnom interesu u izvorniku (dokaz o aktivnoj legitimaciji za pokretanje postupka: dokaz o pravu vlasništva zemljišta i/ili građevine, odnosno ovjerena pismena izjava vlasnika ili svih suvlasnika iz koje je očito da je mogućnost ostvarivanja predmetnog zahvata u prostoru u pravnom interesu investitora);. Dokazom se smatra i rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o darivanju, o pravu građenja, o zajedničkom financiranju pripreme građevinskog zemljišta i sl.

– kopiju katastarskog plana i izvadak iz katastra zemljišta u izvorniku za česticu na kojoj se želi izvesti namjeravani zahvat u prostoru, ne stariju od šest mjeseci, koju izdaje Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava – katastar Crikvenica, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5.

– idejno rješenje koje sadržava grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, a po potrebi i tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru. Može ga izraditi samo ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer građevinske struke, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, te opis namjeravanog zahvata, kojim je potrebno definirati namjenu, veličinu i površinu građevine, situaciju – smještaj građevine na parceli, načelno oblikovanje građevine, uređenje parcele, smještaj vozila na parceli, način priključenja parcele na javno prometnu površinu i na komunalnu infrastrukturu, mjere zaštite okoliša

– kopiju građevne ili uporabne dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine,

– popis stranaka (vlasnika graničnih parcela);

– izračun bilansne snage u kW po ovlaštenoj osobi

– upravnu pristojbu za lokacijsku dozvolu koja iznosi od 200 kn (za stambene zgrade, te pomoćne ili gospodarske građevine koje sa stambenom zgradom čine stambenu ili gospodarsku cjelinu na građ. čestici površine do 0,2 ha); pa do 3.000 kn ovisno o vrsti zahvata za koji se izdaje, ili dokaz o oslobađanju od plaćanja upravne pristojbe (čl.6. Zakona o upravnim pristojbama : NN 8/96);

Ukoliko zaprimljeni zahtjev nije potpun, nadležno tijelo uprave će u roku od 15 dana obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebi dopune istog. Ukoliko se tražene dopune ne dostave u dodijeljenom roku, zahtjev će se odbaciti (sukladno čl. 68.st.2, odnosno čl. 125. ZUP-a);.

Skip to content