Novosti


Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU MARINA

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine PGŽ, broj 8/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, klasa: 350-01/12-01/1, ur.broj: 2107/02-04-12-2 od 20.04.2012. 

objavljuje se 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA MARINA

 

1009485Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA započinje 07.05.2012. godine i završava  14.05.2012. godine.

 

Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u prostorijama  Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog  na adresi: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski od 8,00 – 14,00 sati.

 

            Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA održat će se 11. svibnja 2012. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog , sa početkom u 11,00 sati.

 

            Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

·        u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski,

·        upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

DOKUMENTI:
Obuhvat DPU-a (jpg; 926202Byte)

Skip to content