Novosti


Odluka o odabiru odgojitelja – pripravnika


KLASA: 601-02/16-04/04

URBROJ: 2107/02-11-02-16-1

Novi Vinodolski, 09.12.2016. godine.

 

Temeljem članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 27. sjednici održanoj dana 09.12.2016. godine donosi slijedeću

 

O  D  L  U  K  U

 

  1. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, za odgojitelja-pripravnika, odabire se Kristina Tabako iz Povila, Dugno 25.

 

  1. Obavijest o izboru odgojitelja-pripravnika dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi daljnjeg postupanja.

 

  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Sokolić-Uršić, prof.

Skip to content