Novosti


Organizacija naplate parkiranja na javnim parkiralištima

Zaključkom o organizaciji naplate na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski utvrđena su parkirališna mjesta na kojima se vrši naplata parkiranja, način povjeravanja parkirališnih mjesta uz naplatu na upravljanje i organizaciju naplate, visina naknade i rok i način korištenja sredstava ostvarenih naplatom parkiranja.

Dječji dom “Tomo Strizić”

Kotarski narodnooslobodilački odbor Novi Vinodolski morao je odmah po završetku rata zbog potrebe zbrinjavanja većeg broja djece palih boraca i stradalih porodica osnovati dječju ustanovu Dječji dom “Tomo Strizić” u Novom Vinodolskom. Dom je počeo raditi sa kapacitetom od 40 djece u vili “Cigler”, na samoj obali mora, kod starih zidina Lopara.

Već 1946. godine preseljen je u vilu “Gavrilović”, gdje je kapacitet povećan na 60 – 70 štićenika. Nakon toga selio se u prostorije bivše Domaćinske škole, da bi se ubrzo opet vratio u vilu “Gavrilović”. Dom je Rješenjem Općinskog narodnog odbora Novi Vinodolski prestao raditi 1958. godine.

Skip to content