Novosti


UPU naselja Novi Vinodolski – nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene

Temeljem odredbi članka 66. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), zatim članka 48. Zakona o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN br. 3/17) Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog zatražio je mišljenje o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune Plana.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije izdao je mišljenje (KLASA: 351-01/21-04/47, URBROJ: 2170/1-03-08/3-21-4 od 9. lipnja 2021. g.) da za V. izmjene i dopune Plana ne bi bilo potrebno provesti postupak ocjene, niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, sve sukladno članku 66., stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 75/15, 12/18 i 118/18).

Slijedom navedenog donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski.

Skip to content