Novosti


Urbanistički planovi uređenja Kampa Kozica i turističkog naselja Panos – Javna rasprava

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski  objavljuje da 27. rujna 2007. godine započinje javna  rasprava o prijedlogu:

1. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KAMPA KOZICA

2. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG     NASELJA PANOS 

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 27. rujna do zaključno 26. listopada 2007. g. Uvid u Prijedloge urbanističkih planova uređenja može se izvršiti u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Postupak izdavanja građevinske dozvole

U postupku izdavanja građevinske dozvole utvrđuje se da su glavnim projektom na propisani način provedeni dokazi o ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu, da je glavni projekt izrađen u skladu s drugim uvjetima propisanim ovim Zakonom, lokacijskim uvjetima i drugim uvjetima propisanim posebnim zakonima, da su ispunjeni lokacijski uvjeti koji moraju biti ispunjeni prije izdavanja građevinske dozvole, te da su uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priloženi svi potrebni dokumenti. U svrhu utvrđivanja tih činjenica tijelo nadležno za izdavanje građevinske dozvole dužno je provesti očevid na građevnoj čestici.

Glavni projekt je prilog i sastavni dio građevinske dozvole, što na projektu mora biti naznačeno i ovjerovljeno potpisom službenika i pečatom tijela koje izdaje dozvolu.

Građevinska dozvola se izdaje za građenje cijele građevine odnosno za izvođenje svih namjeravanih radova na uporabljivoj građevini. Ako je radi građenja građevine potrebno ukloniti ranije izgrađenu građevinu ili njezin dio, građevinskom dozvolom određuje se uklanjanje te građevine. Na određivanje uklanjanja građevine na odgovarajući se način primjenjuje članak 146. i 147. Zakona, a odredbe koje uređuju izdavanje dozvole za uklanjanje građevine na odgovarajući se način primjenjuju na zahtjev i izdavanje dozvole.

Prije izdavanja građevinske dozvole, tijelo graditeljstva du­žno je stranci pružiti mogućnost uvida u glavni projekt radi izjašnjenja. Ako se građevinska dozvola izdaje za građevinu koja neposredno graniči sa više od deset nekretnina tijelo graditeljstva na uvid u glavni projekt radi izjašnjenja stranke poziva javnim pozivom. Javni poziv objavljuje se u javnom tisku i/ili drugim sredstvima javnog priopćavanja, te se izlaže na građevinskoj čestici, odnosno građevini za koju je zatražena građevinska dozvola i na oglasnoj ploči tijela graditeljstva koje izdaje građevinsku dozvolu. Smatra se da je stranci pružena mogućnost uvida u glavni projekt radi izjašnjenja ako je o tome investitoru dala pisano izjašnjenje o glavnom projektu za građevinu za koju se izdaje građevinska dozvola.

Skip to content