Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/67, URBROJ: 2170-11-01-23-2, od 09. listopada 2023.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

 

N A T J E Č A J

za prodaju građevinskog zemljišta

 

Predmet natječaja:

I.

Nekretnine označene kao k.č.br. 3499/925, prirodno neplodno zemljište, površine 996 m² i k.č.br. 3499/926, prirodno neplodno zemljište, površine 1003 m² obje upisane u zk.ul. 6393 k.o. Ledenice.

Početna cijena 1 m² zemljišta je 94,12 EUR odnosno ukupno za oglašena zemljišta 188.100,00 EUR.

Jamčevina u visini 10% početne cijene u iznosu od 18.810,00 EUR, uplaćuje se na žiro račun Grada Novog Vinodolskog IBAN HR3923400091829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda, a dokaz o izvršenoj uplati mora se priložiti ponudi.

Zemljišta se ne prodaju zasebno, već se ponuda mora predati za oba zemljišta. Ponuda koja bude predana samo za jedno od oglašenih zemljišta smatrat će se nepotpunom i isključit će se iz natjecanja.

 

Urbanistički uvjeti iz Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski:

II.

Prema  Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski ( Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17) radi se o građevinskom području naselja Klenovica, označeno kao NA11, na kartografskom prikazu 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA, u kojem se mogu graditi građevine stambene, gospodarske (poslovne) i ugostiteljsko-turističke namjene.

Cjelokupni tekst navedenog PPUG Novi Vinodolski, kao i kartografski prikazi istog, nalaze se na službenim internetskim stranicama Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr.

 

Opći uvjeti natječaja:

III.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju  sve fizičke i registrirane pravne, domaće i strane osobe uz uvjet reciprociteta pozivom na  propis o reciprocitetu.

Ponude se predaju u pismenom obliku na naslov :

Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

Komisija za provođenje natječaja prodaje građevinskog zemljišta.

«PONUDA ZA NATJEČAJ ZA KUPNJU GRADILIŠTA KLENOVICA – NE OTVARAJ»

Ponude se predaju zaključno sa 05. siječnjem  2024. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 08,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Nepravovremene ponude neće se razmatrati!

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 10. siječnja 2024. godine (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 9,30 sati.

Troškove  formiranja gradilišta, kao i sve druge administrativne i druge troškove (zemljišnoknjižna i katastarska provedba, procjena vrijednosti zemljišta, oglašavanje i sl.) snosi kupac zemljišta kao i troškove porez na promet nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama (NN RH br. 115/16, 106/18).

Sve informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-360, svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je dobiti na e-mail upit : [email protected] .

 

Posebni uvjeti natječaja:

IV.

Posebni  uvjet  natječaja  koji  se  odnosi  na  oglašene nekretnine odnosno na sve  potencijalne natjecatelje je da su prema Gradu Novom Vinodolskom, KTD Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5 i VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22 izmirili sve dospjele obveze te da nemaju nikakvih dospjelih dugovanja što dokazuju prilaganjem odgovarajućih potvrda o nedugovanju.

 

Sadržaj ponude :

V.

 1. Pismena ponuda mora sadržavati:
 • podatke o natjecatelju ( ime, prezime/ naziv, prebivalište odnosno sjedište, OIB, kontakt),
 • cijenu koja se za zemljište nudi
 • naznačeni žiro račun radi povrata uplaćene jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja odnosno čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija.

Sastavni dio ponude je Izjava o prihvaćanju  općih i posebnih uvjeta natječaja koja se može dati u tekstu ponude, a može i posebno kao privitak ponudi,

 1. Ponudi se mora priložiti:
 • Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske za fizičke osobe ( preslika domovnice ili osobne iskaznice), te izvadak iz sudskog registra – za pravne osobe, a za strane fizičke osobe preslika putovnice te za strane pravne osobe Izvod iz registra pravnih osoba preveden na hrvatski jezik i pismo po ovlaštenom sudskom tumaču,
 • Potvrde o nedugovanju:
 1. Gradu Novom Vinodolskom,
 2. KTD Ivanj d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5 i
 3. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Dubrova 22
 • Dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 18.810,00 EUR na žiro račun Grada Novi Vinodolski, IBAN : HR3923400091829000002 , model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, s naznakom: jamčevina za natječaj, najkasnije posljednjeg dana za podnošenje ponuda

Ponuda te svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odnosno ukoliko se radi o ponudama stranih fizičkih ili pravnih osoba, moraju biti prevedene po stalnom sudskom tumaču na hrvatski jezik i latinično pismo.

Natjecatelju koji Odlukom Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog bude odabran kao najpovoljniji jamčevina će se obračunati u kupoprodajnu cijenu.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Natjecatelj  koji je utvrđen kao najpovoljniji  i koji odustane od sklapanja ugovora, nema pravo na povrat jamčevine.

Nepotpune ponude neće se razmatrati i isključit će se iz natjecanja.

 

Mjerila za odabir najpovoljnije ponude i plaćanje

VI.

Oglašena zemljišta  prodat će se  onom natjecatelju koji udovolji svim uvjetima iz natječaja i ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene za zemljišta. Ukoliko dva ili više natjecatelja u cijelosti udovolje svim općim i posebnim uvjetima te ponude isti iznos kupoprodajne cijene za zemljišta, prednost ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Najpovoljniji natjecatelj je uvijek onaj s financijski najvišom ponudom.

Kupoprodajni ugovor zaključiti će se  u roku od 15 dana od donošenja Odluke Gradskog vijeća  Grada Novog Vinodolskog o odabiru najpovoljnije ponude.

Kupoprodajna cijena plaća se u roku od 30 dana od zaključenja ugovora na žiro račun Grada Novog Vinodolskog, IBAN : HR3923400091829000002, model HR68, poziv na broj 7757 – OIB, sa naznakom : Naknada za građevinsko zemljište po Ugovoru.

 

G R A D    N O V I   V I N O D O L S K  I

 

Tekst natječaja

 

 

 

Skip to content