Novosti


ETIČKI KODEKS GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, koji je  na osnovi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donio gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, uređuju se pravila dobrog ponašanja zaposlenika Gradske uprave, utemeljena na propisima, gradskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika. Etičkim kodeksom upoznaje se korisnike usluga s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog. Etički kodeks je u prilogu

Prema podacima Držav­nog zavoda za statistiku na području Grada Novog Vino­dolskog živi 1.113 osoba sta­rijih od 65 godina, što čini čak 21 posto ukupnog sta­novništva. Tako veliki broj starijih osoba uglavnom je nastanjen u manjim naselji­ma, disperziranim po brdi­ma, a puno njih živi u samač­kim domaćinstvima.
Ta su naselja udaljena od gradskog središta i po više od deset kilometara, a s Novim su povezana vrlo rijetkim autobusnim linija­ma, dok mnoga ni nemaju autobusne veze. Mnoge starije osobe ne mogu kva­litetno zadovoljavati os­novne životne potrebe, kao što je posjet liječniku, poš­ti, ljekarni, trgovini i slič­no. Unatoč tome što žive u izuzetno teškim uvjetima, a mnogi i u teškom materijal­nom položaju, većina njih ne želi napuštati svoje domove za koje su cijeli život vezani i ne prihvaćaju smještaj u sta­račkim domovima koji su da­leko od njihova doma i to u drugim gradovima.

Skip to content