Novosti


Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja T-3, kampovi

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/22-01/29, UR.BROJ:2170-11-01-22-2 od 17. lipnja 2022. godine Grad Novi Vinodolski javno objavljuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja T-3, kampovi koji možete preuzeti ovdje.

! Ponude se predaju zaključno s 29. srpnja 2022. godine, (petak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

! Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 1. kolovoza 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 9,00 sati.

! Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 8,00 – 14, 00 sati.

Skip to content