Novosti


Obavijest Gradskog izbornog povjerenstva od 12.travnja 2005.

U svezi predstojećih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave koji će se održati dana 15.05.2005.godine Izborno povjerenstvo Grada Novi Vinodolski daje slijedeće obavijesti: Izvršavanje općih akata

Gradsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata iz članka 86. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslove iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i osiguravaju provođenje općih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva. U provođenju nadzora upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimati mjere propisane tim aktom.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata iz članka ovog Statuta donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Protiv pojedinačnih akata može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije.

Na donošenje akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred organima Grada. U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv pojedinačnog akta upravnih tijela Grada, može se pokrenuti upravni spor.

Skip to content