Novosti


P R O G R A M građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2012. godinu

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br.91/96, 124/97 i 174/04);, Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 9/06); i Zaključka Poglavarstva br. 336/06 raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

POSLOVNI PROSTOR izgrađen na k.č. br. 1/1 k.o. Novi u Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1. (prizemlje zgrade gradske uprave, površine 39,00m2, daje se u zakup na rok od 01.06. do 31.07.2006. godine, pod slijedećim uvjetima

a. Namjena poslovnog prostora: bankarstvo

b. Jamčevina: 7.800,00 kuna

c. Početna iznos zakupnine za javno nadmetanje: 7.800,00 kn mjesečno

Prostor je uređen i sadrži krupni inventar koji je vlasništvo bivšeg zakupoprimatelja Križevačke štedionice d.d.. Dalje korištenje predmetnog inventara stvar je dogovora između najpovoljnijeg ponuditelja u provedenom postupku nadmetanja i prijašnjeg zakupoprimatelja.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom:

« ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u Ured Poglavarstva Grada Novi Vinodolski ili preporučenom poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona br.1

KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

1. Ponuda sa cijenom u kojoj mora biti naznačena banka ponuditelja s adresom sjedišta, te brojem žito-računa,

2. Dokaz o uplati jamčevine.

3. Jamčevina se uplaćuje virmanskim nalogom na žiro račun Grada Novi Vinodolski broj: 2402006-1829000002 poziv na broj 21-7722-0045861, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor

4. Potvrda o podmirenim obavezama ponuditelja prema Gradu i gradskim komunalnim poduzećima.

5. Rješenje o registraciji banke,

6. Izjava i prihvaćanju uvjeta nadmetanja

Sva naprijed narečena dokumentacija može se priložiti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik dokumentacije prilikom otvaranja ponuda.

Sve ponude zaprimljene u Ured Poglavarstva, zaključno sa 23.05.2006. do 12,00 sati uzet će se u obzir kao pravovremene.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka natjecanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor koji će ovjerom kod javnog bilježnika postati ovršna isprava.

Ukoliko ponuđač u roku 8 dana od dana ne pristupi potpisivanju Ugovora i preuzimanju prostora gubi pravo na povrat jamčevine i dalje pravo zakupa.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Novi Vinodolski, svakim danom od 09.00 do 13.00 sati ili na telefon broj: 245-045/244-409(tel./fax.);.

Poslovni prostor može se pogledati uz prethodnu najavu i dogovor s narečenim Odjelom, svakog dana od 10,00 do 13,00 sati.

Pristigle ponude otvarat će se 24.05.2006. godine u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1.

POGLAVARSTVO

GRADA NOVI VINODOLSKI

Skip to content