Novosti


ZA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2014. U PRORAČUNU PLANIRANO JE 11,2 MILIJUNA KUNA

Grad Novi Vinodolski nastavlja planirane kapitalne investcije i u ovoj godini, unatoč sveopćoj krizi i recesiji. U gradskom proračunu  za 2014. godinu za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 11,2 milijuna kuna, a za program održavanja komunalnih objekata i uređaja planirano je 5,7 milijuna kuna. Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, koji je usvojen pri donošenju proračuna i njegov je sastavni dio, predviđeni su izvori financiranja i to: iz komunalnog doprinosa, koncesijske naknade u komunalnim djelatnostima, iz šumskog doprinosa, iz sredstava europskih fondova, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru, sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ostalih proračunskih prihoda za zaštitu okoliša.

mir9

Najviše sredstava, nešto manje od 4,4 milijuna kuna, planirano je za programe deponiranja otpada i zaštitu okoliša i to za sufinanciranje Ivanja za gradnju pretovarne stanice 3,2 milijuna kuna, za sufinanciranje sanacije odlagališta Duplja milijun kuna te za projekte zelena energija u mom domu, program zaštite okoliša, praćenje onečišćenja okoliša, u iznosima od 30 do 56 tisuća kuna.

Za program nerazvrstanih cesta  ukupno je planirano 3,2 milijuna kuna, u što su uključene otplate anuiteta za Korzo hrvatskih branitelja, Zatrep, Pod Osap, Dugno Povile i Obala Petra Krešimira IV. u tom programu planirana je izrada idejnih projekata uređenja raskrižja ŽC 5064 sa cestom Mikulja – Bahalin, ceste dijela naselja Kalvarija II. faza investicije, odvodnje oborinskih voda Centar Ledenice – Vinište, uređenje pristupnog puta za Ledeničku lokvu.

zeljsk114

Predviđena je izrada projektne dokumentacije  dijela Ulice kralja Zvonimira, glavni projekt uređenja raskrižja ŽC 5064 i sabirne ceste “Poslovne zone Zapad”, glavni projekt  izgradnje ceste na lokaciji Glavica u Novom Vinodolskom, projekt uređenja Ulice Gaj u Povilama, sanacija kolnika Ulice Milana Butkovića u Povilama, sanacija asfaltnog kolnika  Ulice Marije Rice u Klenovici, sanacija parkirališta “Slavuj” u Novom Vinodolskom, projektiranje puta Podosap, gradnja puta Prilaz Podosap. Također, predviđena je izrada glavnog projekta raskrižja kalvarija na državnoj cesti D8 u Novom Vinodolskom, trošak ovlaštenog nadzora te trošak usklađenja projektne dokumentacije sa postojećim zakonskim propisima.

zeljak215

Za javne površine predviđeno je 140 tisuća kuna, a za javnu rasvjetu 1,9 milijuna kuna. Za javnu rasvjetu predviđen je projekt javne rasvjete na Glavici (ugovoreno 2012.), sanacija javne rasvjete  Ulice Milana Butkovića u Povilama,, sanacija javne rasvjete Donji Zagon, energetski pregled i glavni projekt javne rasvjete na području Grada, zamjena javne rasvjete  na području Grada, proširenje javne rasvjete na području Grada te otplata anuiteta. Najveća stavka u javnoj rasvjeti je gradnja javne rasvjete PZ Zapad I. faza u vrijednosti od milijun kuna. Za groblja je planirano 135 tisuća kuna, što se odnosi na otplatu anuiteta za mrtvačnice u Povilama i Donjem Zagonu. 

Za troškove pripreme gradnje planirano je nešto manje od 1,3 milijuna kuna, a uglavnom se to odnosi na otkup zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture “Glavica”, “Nova Krasa – Bahalin”, “Kalvarija”, PZ Zapad I i II. faza, za geodetske podloge i elaborate, snimak stanja nerazvrstanih cesta te ostale troškove. 

zeljak216

Izrada glavnog projekta dječjeg igrališta na Kalvariji i snimak stanja nerazvrstanih cesta  planirano je financirati iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 160 tisuća kuna.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa i naknade za koncesije iz obavljanja  komunalnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 5,8 milijuna kuna namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnom zaduženja u iznosu od 1,2 milijuna kuna te za novoplaniranu gradnju. Gradnji javne rasvjete PZ Zapad I. faza pristupit će se po pribavljanju sredstava europskih fondova, a Pretovarna stanica financirat će se iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

Od 5,7 milijuna kuna planiranih za održavanje komunalnih objekata i uređaja za 2014. godinu za održavanje čistoće javnih površina predviđeno je 676 tisuća kuna, za održavanje javnih površina 1,8 milijuna kuna, za održavanje nerazvrstanih cesta milijun kuna, održavanje oborinske odvodnje 411 tisuća kuna, održavanje javne rasvjete 1,5 milijuna kuna, dekoraciju i iluminaciju 100 tisuća kuna, prometno radarstvo 116 tisuća kuna, za hitne intervencije 10 tisuća kuna te za ostalo 30 tisuća kuna.

Skip to content