Novosti


33. sjednica Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, 21.ožujka 2017. godine


KLASA: 021-05/17-50/2

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 15. ožujka 2017. godine

 

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

 21. OŽUJKA 2017. GODINE (UTORAK) U 18,00  SATI

D N E V N I     R E D

 

  1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji za Grad Novi Vinodolski za 2016. godinu
  2. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog za 2016. godinu

Verifikacija Zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća.

        VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostronog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
  2. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Zgrada društvene namjene: mjesni dom“
  4. Prijedlog Izvješća o izvršavanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  5. Prijedlog Izvješća o izvršavanju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  6. Prijedlog Odluke o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti – održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski
  7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice
  8. Imovinsko pravni

 

                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

                                                    Neven Pavelić v.r.


Skip to content