Novosti


JAVNI NATJEČAJ – za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

Na temelju članka 17. i članka  19.  stavak 1. i 4.    Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11)  pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski raspisuje

 

                                          J A V N I    N A T J E Č A J

 

– za prijam u službu  za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti , Odsjek za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca 

 Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a  te sljedeće posebne uvjete:

           magistar struke  ili stručni specijalist ekonomske struke,

           najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

           poznavanje rada na računalu.

 Uvjet magistar struke  ili stručni specijalist struke, na temelju  članka 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni  su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u preslici:

           životopis

           dokaz o hrvatskom državljanstvu -domovnica ili osobna iskaznica

           dokaz o stručnoj spremi –  diploma

           uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu

           original uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

          vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona

           dokaz o poznavanju  rada na računalu

           dokaz o ukupnom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od jedne godine :

        elektronički zapis, odnosno potvrda iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

          preslika ugovora ili rješenja o rasporedu  ili potvrda poslodavca   (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi)

 Poseban uvjet je položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože  u roku od godine dana  od prijama u službu.

 U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijama u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi .

 Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijamu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

 Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijamu u službu.

 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

 Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski,  Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski , s naznakom «Natječaj za višeg stručnog suradnika za projekte i EU fondove».

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni natječaj za prijam u službu za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

 

*****

 

Klasa: 112-02/15-20/1

 UR. broj: 2107/02-05-15-2

 Novi Vinodolski, 19. svibanj 2015.

 Tel. 051/554 – 353

 e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Javnim natječajem   objavljenim u Narodnim novinama RH broj 55/15 dana 20. svibnja 2015. godine  i na  web stranicama Grada Novi Vinodolski, objavljuje se

  OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

 Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja  za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

  Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12),

 2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14),

 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 78/12, 143/13, 157/13)

4. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u  republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014-2020 («Narodne novine» broj 92/14)

 

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

   Pravila testiranja

 Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja.

 Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

 Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Javni natječaj .

 Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

  Pismena provjera znanja sastoji se od :

 1. – 3 pitanja iz Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12),

 2. – 3 pitanja iz Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 147/14),

 3. – 3 pitanja iz Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 78/12, 143/13, 157/13,)

 4. – 3 pitanja iz Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014-2020 («Narodne novine» broj 92/14)

 Pismena provjera znanja ukupno traje 60 minuta .

 Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova  –  do  10.

 Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

 Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

 Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 Povjerenstvo dostavlja listu  pročelnici Upravnog odjela koja donosi rješenje o prijmu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u Javnom natječaju.

  Opis poslova za radno mjesto :

 –         obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize studija, elaborata i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, te vodi baze podataka o projektima Grada i EU projektima na području Grada.

 –         obavlja poslove povezane s pripremom i praćenjem izrade dokumenata potrebnih za realizaciju gradskih razvojnih projekata, obavlja poslove na standardizaciji i normizaciji poslova, analizi gospodarskih kretanja u gradu, te praćenju smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

 –         obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Grada, po nalogu gradonačelnika, pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 8.,viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6., Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10 i 8/15) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto viši stručni suradnik za projekte i EU fondove

*******

 

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

 Klasa: 112-02/15-20/1

 Urbroj: 2107/02-05-15-3

 Dana 01. lipnja 2015. godine

 

            

 

I. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

                         Temeljem Odluke gradonačelnika Olega Butkovića, dipl.ing., od 27. travnja 2015. godine raspisan je natječaj za popunu radnog mjesta – Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, koji je objavljen u NN RH  55/15 od 20. svibnja 2015. godine.

                          Podneseno je pet (5)  prijava u roku i to:

 1. Anđela Milanović, Creska 15, 53270 Senj

 Prijava pravovremena i neuredna

                         2. Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane

                             Prijava pravovremena i potpuna

                         3. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

                             Prijava pravovremena i potpuna

                         4. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

                             Prijava pravovremena i potpuna

                        5. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

                             Prijava pravovremena i potpuna

  Prijava Anđele Milanović je neuredna jer podnositeljica u prijavi nije podnijela presliku ugovora ili rješenja o rasporedu ili potvrdu poslodavca (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi). Neuredna prijava Anđele Milanović neće se razmatrati, te se ista ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima od točke 2. do dočke 5. provesti dana 09. lipnja 2015. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan, će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

  POVJERENSTVO:

 1. Maja Pilepić, predsjednik,v.r.

 2. Vesna Mrzljak,član, v.r.

 3. Tomislav Cvitković,član,v.r.

 

1. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u radni odnos

 

******

 

 

II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Klasa: 112-02/15-20/1

Urbroj: 2107/02-05-15-4

 Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2015. godine

 

                        Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donosi dana 12. lipnja 2015. godine

 

 II. IZVJEŠĆE  POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA  O  RANG LISTI  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS

 

Provedena   je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – viši stručni suradnik za projekte i EU fondove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, dana 09. lipnja 2015. s početkom u 09,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranice Grada,  oglasne ploče Grada,  5 dana prije provjere  i to slijedeći kandidati:

 

                        1. Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane

 

                        2. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

                           Pismenoj provjeri znanja  pristupili su:

 

1. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

 Provjeri znanja i sposobnosti nije pristupila Maja Malinar, Baretići 30a, 51244 Grižane te se smatra da je  povukla svoju prijavu na javni natječaj.

 

Pismenoj provjeri znanja  pristupile su slijedeće kandidatkinje i ostvarile rezultate iznad 50% te pristupile intervjuu:

 

1. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

– pismena provjera znanja 6 bodova , intervju 10 bodova

 

                        2. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

 – pismena provjera znanja 8,8 bodova , intervju 10 bodova

 

                        3. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

– pismena provjera znanja 6,2 boda , intervju 10 bodova

 

            Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 

            1. Petra Opačak, Mikulja 5, 51250 Novi Vinodolski

 

 – pismena provjera znanja 8,8 bodova , intervju 10 bodova

 

2. Iva Barberić, 22. lipnja 42, 51250 Novi Vinodolski

 

– pismena provjera znanja 6,2 boda , intervju 10 bodova

 

            3. Andrea Peričić, Donji Zagon 11, 51251 Ledenice

 

– pismena provjera znanja 6 bodova , intervju 10 bodova

 

 i istu prosljeđuje pročelnici Upravnog odjela na donošenje Rješenja o prijamu i Rješenja o rasporedu.

 

                                                                                   POVJERENSTVO

 

1. Maja Pilepić, predsjednik, v.r.

2. Vesna Mrzljak, član, v.r.

3. Tomislav Cvitković, član , v.r.

 

 

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja o rang listi za prijam u radni odnos
Skip to content