Novosti


NATJEČAJ – 2015. Zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14 i 8/15) i Zaključka, KLASA: 372-03/15-01/21, URBROJ: 2107/02-04-15-2 od 30. travnja 2015. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

I. SEZONSKI ŠTANDOVI I POKRETNI OBJEKTI

    za period prema ponudama ponuditelja

I. 1. lokacije štandova i pokretnih naprava

NOVI VINODOLSKI

Oznaka

iz Plana

Bliža lokacija

Namjena

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina u kn

(50% od početne cijene)

1.

Frankopanski trg

iznajmljivanje igračaka za djecu

mobilni konjići za jahanje ili autići na baterije

40,00

5.760,00

2.880,00

2.

Korzo hrvatskih branitelja

(ispred Erste banke)

prodaja knjiga

štand/šator

12,00

3.960,00

1.980,00

3.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri

štand

5,00

4.200,00

2.100,00

4.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

oslikavanje tijela/

tetovaža

pokretna naprava bez štanda

3,00

2.520,00

1.260,00

5.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja pop-corna i kukuruza

uslužna naprava

4,00

3.360,00

1.680,00

6.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja slika/portretiranje

pokretna naprava bez štanda

3,00

2.520,00

1.260,00

7.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

prodaja nakita, ukrasi od žice

pokretna naprava

bez štanda

3,00

2.520,00

1.260,00

8.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

automati za igru

pokretna naprava

bez štanda

3,00

2.520,00

1.260,00

9.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

prodaja slastica

(bombona, šećer.vune)

uslužna naprava

4,00

3.360,00

1.680,00

10.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

tetovaža/oslikavanje tijela

pokretna naprava bez štanda

3,00

2.520,00

1.260,00

11.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

proizvodnja i prodaja sladoleda ili slastica

uslužna naprava

4,00

3.360,00

1.680,00

12.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

trampolin

konstrukcija

75,00

10.800,00

5.400,00

13.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri

štand

5,00

4.200,00

2.100,00

14.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio Trga

primorski suveniri

štand

5,00

4.200,00

2.100,00

15.

Trg Ivana Mažuranića

gornji dio trga

pečenje palačinki, pop corn, kukuruz

uslužna naprava

4,00

3.360,00

1.680,00

16.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

17.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

18.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

22.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

23.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

24.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja tekstilnih proizvoda, rukotvorina, suvenira, nakita, pletene, kožne, plastične galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

25.

Trg Ivana Mažuranića

donji dio trga

prodaja rukotvorina, pletene i drvene galanterije i sl.

štand

5,00

3.687,00

1.843,50

26.

Lokvica, rukometno igralište zelena površina duž Lokvice

naprava za djecu (gumeni grad)

naprava

35,00

4.200,00

2.100,00

27.

Šetalište kneza Domagoja

(u parku)

ugostiteljstvo

pokretna ugostiteljska radnja

12,00

5.040,00

2.520,00

28.

Prilaz Šetalištu kneza Domagoja, ispred zida, nasuprot nove plaže uz terasu Klek (1.dražica)

ambulantna prodaja sladoleda i pića

uslužna naprava

4,00

2.949,60

1.474,80

KLENOVICA

– Ribarska obala

Oznaka

Bliža lokacija

Namjena

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

30.

Ribarska obala

prodaja ekoloških proizvoda: voće, povrće i dr. domaćih proizvoda

štand

5,00

2.850,00

1.425,00

31.

Ribarska obala

ambulantna prodaja sladoleda

naprava tipizirana od proizvođača

4,00

2.280,00

1.140,00

32.

Ribarska obala

prodaja voća i povrća

štand

5,00

2.850,00

1.425,00

33.

Ribarska obala

prodaja rukotvorina ili nakita, pletene i plastične galanterije

štand

5,00

2.850,00

1.425,00

34.

Ribarska obala

prodaja rukotvorina ili nakita, pletene i plastične galanterije

štand

5,00

2.850,00

1.425,00

35.

Ribarska obala

ambulantna prodaja ribarskog ulova

tipsko vozilo

3,00

1.260,00

630,00

36.

Ribarska obala

ambulantna prodaja ribarskog ulova

tipsko vozilo

3,00

1.260,00

630,00

SIBINJ

Oznaka

Bliža lokacija

Namjena

Tip

Površina

zakupa u m²

Početna

cijena u kn

(za 30 dana zakupa)

Jamčevina

u kn

(50% od početne cijene)

40.

Proširenje ispred vodospreme

prodaja suvenira i

razglednica

štand

5,00

2.850,00

1.425,00

2. izgled štandova

Štandovi koji se postavljaju na utvrđenim lokacijama moraju biti drveni , tipizirani od proizvođača, veličine 2,00 x 1,00 (sa kutijom) sa platnenom tendom bijele ili svijetlo plave boje ili kombinacije bijele ili svijetlo plave što ponuditelj dokazuje snimkom vlastitog štanda.

II. KIOSCI

II. 1. lokacije kiosci

– SMOKVICA

– za period od 5 (pet)  godina računajući od dana zaključenja ugovora

Oznaka

Lokacija

Namjena

Površina zakupa m2

Tlocrtna površina

kioska u m2

Početna cijena u kn

Jamčevina

u kn

L.

Prilaz obali

trgovina – prodaja prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u maloprodaji

15,00

do

12,00

31,50

kn/m²/ mj

472,50

II. 2. izgled kioska

Tlocrtna površina kioska može biti do 12,00 m² pravokutnog oblika i slijedećeg izgleda:

          drvena ili čelična konstrukcija vanjska oplata od prirodnog lomljenog kamena ili umjetnog kamena – dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena,

     krovna površina mora biti kosa, pokrivena crijepom ili kupom kanalicom,

          stolarija mora biti bijele ili plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),

          ukoliko se dio zidnih ploha kioska izvodi kao glatka površina mora biti manje površine od površine obrađene kamenom, a poželjna je i obrada okvira kamenom površinom,

          na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.,

a sve u skladu sa odredbama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata i Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata.

Ponuditelji su dužni u natječajnoj dokumentaciji dostaviti idejno rješenje kamene kućice koju namjerava postaviti izrađenu od strane ovlaštene osobe ili predračunsku ponudu od strane prodavatelja sa slikom ili dokaznicu o vlasništvu kamene kućice sa slikom.

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacije se daju u zakup po sistemu viđeno-uzeto.

U cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, kanalizacije i ostalih komunalnih i drugih davanja koji zakupoprimatelj snosi sam.

Grad zadržava pravo korištenja zakupljenih lokacija za postavu pokretnih naprava u slučaju potreba prilikom ljetne manifestacije na rok od najdulje 5 dana, odnosno za kiosk raskid Ugovora o zakupu ukoliko dođe do potrebe uklanjanja prilikom realizacije prostorno planske dokumentacije.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

«ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok.br. ____»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI,

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

zaključno sa 13.05.2015. godine (srijeda) do 12.00 sati

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Zahtjev u kojem treba biti navedeno ime, prezime, adresa natjecatelja (za fizičke osobe), e-mail adresa, odnosno naziv i sjedište tvrtke (za pravne osobe), broj žiro računa, lokacija za koju se dostavlja ponuda, ponuđeni iznos zakupnine iznad početnog iznosa za nadmetanje i period zakupa,
  2. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR4424020061829000002, model: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861 za pravne osobe ili za fizičke osobe,
  3. Dokaznicu o podmirenju financijskih obveza prema Gradu (Upravni odjel za financije) i komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.),
  4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske,
  5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt

      registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječu,

  1. Snimku ili idejnu skicu iz točke I.2. i II.2. ovog natječaja,
  2. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja,

8.   Izjavu o davanju bjanko zadužnice na ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici (na dan otvaranja ponude ponuditelj je dužan dati na uvid originalnu dokumentaciju natječajnoj komisiji).

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili njihovi ovlašteni zastupnici uz priloženu punomoć Komisiji prije otvaranja ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje putem pošte ili e-maila, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor o zakupu javne površine. Komisija zadržava pravo ocjene izgleda kioska prema uvjetima nadmetanja što je preduvjet za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora o zakupu javne površine za postavu kioska ostvaruje raniji zakupoprimatelj ako udovoljava svim uvjetima natječaja, ako je uredno ispunio sve obveze iz Ugovora o zakupu i nema duga prema Gradu i gradskim komunalnim društvima, te prihvati najviši iznos zakupnine.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove i pokretne naprave dužan izvršiti uplatu izlicitiranog mjesečnog iznosa zakupa prilikom sklapanja Ugovora, dok je preostali iznos zakupa dužan platiti zaključno do 01.08.2015. godine.

Ugovornom zakupoprimatelju za kiosk jamčevina ulazi u prvu mjesečnu zakupninu, dok će zakupodavatelj za ostale mjesečne zakupnine ispostavljati račune.

Ugovorni zakupoprimatelj je za sezonske štandove, pokretne naprave i kiosk prilikom potpisa Ugovora dužan priložiti bjanko zadužnicu u ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza na iznos vrijednosti Ugovora.

U slučaju odustanka od Ugovora jamčevina se ne vraća.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 13.05.2015. godine (srijeda), s početkom u 12.00 sati.   

                                                  GRADONAČELNIK

                                       GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Grafički prikaz
Skip to content