Novosti


NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14, 13/16 i 21/16) i Zaključka, KLASA: 372-03/17-01/57, URBROJ: 2107/02-04-18-2 od 10.01.2018. godine, r a s p i s u j e

 NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine

 

I. KIOSK

I. 1. lokacija kiosk

 – SIBINJ

– na rok od 5 (pet)  godina

Oznaka         Lokacija             Namjena Površina zakupa m2

Tlocrtna površina

kioska u m2

 

Početna cijena u kn

 

Jamčevina

u kn

       N. ulaz u kamp Sibinj             trgovina 15,00

do

12,00

 

40,00 kn/m²/mj.

 

600,00 kn

 

I.2. izgled kioska

Tlocrtna površina kioska može biti do 12,00 m² pravokutnog oblika i slijedećeg izgleda:

 • gotove konstrukcije, vanjska oplata od prirodnog, lomljenog kamena ili umjetnog kamena – dekorativni paneli za oblaganje eksterijera sa vjerodostojnom imitacijom kamena ili fasade sa završnom obradom vanjske plohe zaribanom silikatnom žbukom,
 • krovna površina mora biti kosa, pokrivena mediteranom crijepom,
 • stolarija treba biti bijele ili plave boje i poželjno je naglasiti okvir otvora (erte),
 • ukoliko se dio zidnih ploha kioska izvodi kao glatka površina mora biti bijele ili pastelne boje, a poželjna je i obrada okvira kamenom površinom,
 • na vanjskom plaštu kioska nije dopušteno na vidljiv način montirati instalacije ili dijelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.,

a sve u skladu sa odredbama Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata (Sl.novine, PGŽ, 8/15-čl.8) i izgledu privremenih objekata i izmjeni i dopuni Plana rasporeda privremenih objekata za 2017. godinu sa II dopunom Plana.

Ponuditelji su dužni u natječajnoj dokumentaciji dostaviti idejno rješenje kioska koju namjerava postaviti izrađenu od strane ovlaštene osobe ili predračunsku ponudu od strane prodavatelja sa slikom ili dokaznicu o vlasništvu kioska sa slikom.

II. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacije se daje u zakup po sistemu viđeno-uzeto.

U cijenu zakupa nije uračunat trošak priključka i potrošnje električne energije, vode, kanalizacije i ostalih komunalnih i drugih davanja koji zakupoprimatelj snosi sam.

Grad zadržava pravo korištenja zakupljene lokacije za postavu kioska raskidom Ugovora o zakupu ukoliko dođe do potrebe uklanjanja prilikom realizacije prostorno planske dokumentacije.

 

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom

„ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE – NE OTVARAJ – lok. oznaka „N“

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI,

na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1

KOMISIJI ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE

 

zaključno sa 25.01.2018. godine (četvrtak) do 12.00 sati

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 1. Zahtjev u kojem treba biti navedeno ime, prezime, adresa natjecatelja (za fizičke osobe), e-mail adresa, odnosno naziv i sjedište tvrtke (za pravne osobe), broj žiro računa, lokacija za koju se dostavlja ponuda, ponuđeni iznos zakupnine iznad početnog iznosa za nadmetanje,
 2. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR7323900011829000002, model: HR24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861 za pravne osobe ili za fizičke osobe,
 3. Dokaznicu o podmirenju financijskih obveza prema Gradu (Upravni odjel za financije) i komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.),
 4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske,
 5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe ne stariji od 6 mjeseci,
 6. Snimku ili idejnu skicu iz točke I.2 ovog natječaja,
 7. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz natječaja,
 8. Izjavu o davanju bjanko zadužnice na ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici (na dan otvaranja ponude ponuditelj je dužan dati na uvid originalnu dokumentaciju natječajnoj komisiji).

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači osobno ili njihovi ovlašteni zastupnici uz priloženu punomoć Komisiji prije otvaranja ponuda.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje putem pošte ili e-maila, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor o zakupu javne površine. Komisija zadržava pravo ocjene izgleda kioska prema uvjetima nadmetanja što je preduvjet za odabir najpovoljnijeg ponuditelja.

Ugovornom zakupoprimatelju za kiosk jamčevina ulazi u prvu mjesečnu zakupninu, dok će zakupodavatelj za ostale mjesečne zakupnine ispostavljati račune.

Ugovorni zakupoprimatelj je za zakup javne površine za postavljanje kioska prilikom potpisa Ugovora dužan priložiti bjanko zadužnicu u ime jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza  na iznos vrijednosti Ugovora.

U slučaju odustanka od Ugovora jamčevina se ne vraća.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

 Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  25.01.2018. godine (četvrtak), s početkom u 12.15 sati.   

 

GRADONAČELNIK

GRADA NOVOG VINODOLSKOG 

 Velimir Piškulić, oec.  

 

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine
Skip to content