Novosti


NATJEČAJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete, KLASA: 310-02/16-20/7, URBROJ: 2107/02-04-16-3 od 03. svibnja 2016. godine, zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novi Viinodolski, objavljuje

                                        NATJEČAJ
za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti –    održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski

I.PREDMET NATJEČAJA je odabir najpovoljnijeg ponuditelja  za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski na rok od četiri godine.
II.Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novi Vinodolski, Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Vinodolskog zakona 1, uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun Grada Novi Vinodolski HR7323900011829000002, poziv na broj HR68-7706-OIB sa svrhom uplate „javna rasvjeta-trošak natječajne dokumentacije“.

Rok za dostavu ponude je 23. svibnja 2016. godine do 12,00 sati.

Ponude se šalju u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski sa naznakom „Ponuda za ugovorno održavanje javne rasvjete – ne otvaraj“.

III.OTVARANJE PONUDA izvršit će se javno 23. svibnja 2016. godine u 12,00 sati, otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

IV.ODLUKU O DODJELI POSLOVA UGOVORNOG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju financijske povoljnosti ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom, a uz uvjet dostave dokumentacije za ocjenu sposobnosti ponuditelja iz točke II. ovog Natječaja.
Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke
žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.
Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

                           ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
                     KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

 

Natječaj za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski
Skip to content