Novosti


NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 , 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, ,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13)2 , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:944-01/13-10/21,  URBROJ: 2107/02-01-13-1 od 31.10.2013.godine,Klasa:940-02/13-20/35,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine, Klasa:944-01/13-01/27,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine i Klasa:940-02/13-01/38,URBROJ:2107/02-01-13-2 Grad Novi Vinodolski raspisuje

                              N A T J E Č A J

za prodaje zemljišta 

 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

                        Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ ,Poslovnoj zoni ZAPAD , naselju Novi Vinodolski naselju Klenovica i to kako slijedi:

                        1.1.k.č.br.9559/2 z.k.ul.6236 K.O.NOVI površine 6662 m2koje se nalazi u Poslovnoj zoni KARGAČ ( po Urbanističkom planu uređenja Poslovne zone KARGAČ oznake K-1) po početnoj cijeni od 120,69 kn/m2 odnosno ukupno 804.036,78 kn,

                        1.2.10440/10936 dijela k.č.br.6580/1 z.k.ul.6358 K.O.NOVI površine 10936 m2 ,k.č.br.6599 z.k.ul.6229 K.O.NOVI površine 309 m2 ,k.č.br.6564/2 z.k.ul.3679 K.O.NOVI površine 162 m2 ,k.č.br.6607/1 z.k.ul.5435 K.O.NOVI površine 94 m2i k.č.br.6606/1 z.k.ul.28 K.O.NOVI površine 61 m2odnosno zemljišta ukupne površine 11.066 m2  u Poslovnoj zoni ZAPAD (po Urbanističkom planu uređenja poslovne zone ZAPAD oznake K-9) po početnoj cijeni od 382,00 kn/m2 odnosno za ukupnu površinu od 11.066 m2po početnoj cijeni od 4.227.212,00 kn,

                        1.3.dio k.č.br.1405 z.k.ul.6295 K.O.NOVI površine 888 m2za formiranje parcele u površini do 400 m2koje se nalazi u naselju Novi Vinodolski po početnoj cijeni od 406,49 kn/m2 odnosno ukupno 198.596,68 kn,

                        1.4.suvlasnički dio k.č.br.3499/9 z.k.ul.3061 K.O.LEDENICE suvlasništvo Grada Novi Vinodolski i Republike Hrvatske ,po prijedlogu parcelacije oznake k.č.br.3499/837 površine 762,00 m2 za formiranje građevinske parcele u naselju  Klenovica na kojoj se po Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski može graditi objekt ugostiteljsko-turističke namjene odnosno ugostiteljski objekt iz skupine restorani,barovi,catering objekti i objekti jednostavnih usluga katnosti Po+P+kat koje se nalazi na atraktivnoj poziciji uz more po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2  odnosno ukupno 1.495.844,10 kn.

                        Na zemljištima koja se nalaze u poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ne mogu se obavljati djelatnosti čija tehnologija može štetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okoliš ka što su kamenolom,proizvodnja kemijskih preparata (u farmaciji.kozmetici,proizvodnja boja i lakova i sl.).

 

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

                        Pravo sudjelovanja u natječaju za zemljišta iz točke 1.1. i 1.2. imaju  isključivo pravne osobe  i fizičke osobe kao vlasnici obrta, a za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4.i fizičke i pravne osobe.

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

                        Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u  visini 10 % početne cijene odnosno

                       -za zemljište u poslovnoj zoni KARGAČ u iznosu od 81.000,00 kn,

                        -za zemljišta u Poslovnoj zoni ZAPAD u iznosu od 423.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Novi Vinodolski u iznosu od 20.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Klenovica u iznosu od 150.000,00 kn

                        Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

SADRŽAJ  PONUDE

III.

                        Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

                        1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta   koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom ili tekućim računom za fizičke osobe radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku

                        Za zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ponuda mora sadržavati opis  djelatnosti koju ponuditelj ima namjeru obavljati na predmetnom zemljištu.

                        2.Izjavu  ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

                        3.Izvod iz sudskog odnosno obrtnog  registra iz kojeg je vidljivo  registriranost za obavljanje  djelatnosti za koju namjerava kupiti zemljište (za Poslovnu zonu ZAPAD i POSlovnu zonu KARGAČ).

                        4.Za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak radi dobivanja lokacijskih uvjeta za gradnju objekta.

                        5.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

                        6.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR4424020061829000002, s pozivom na broj:  68-7757-O.I.B.

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

                        Oglašeno zemljište  prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

                        Nepravovremene ponude neće se otvarati.

                        Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

                        Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude, odnosno od stjecanja uvjeta za zaključenje kupoprodajnog ugovora, zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća  se sa rokom plaćanja najkasnije 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora .Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.  Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

                        Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

V.

                        Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave natječaja i to neposredno u Uredu Grada i to od ponedjeljka do četvrtka od 07,00 do 15,00 sati i petkom od 07,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja  na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDE  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  -NE  OTVARAJ»

 

                        Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 5-og dana od isteka roka za podnošenje ponuda u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10,oo sati. Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u neradni dan javno otvaranje ponuda održat će se prvog radnog dana sa početkom u 10,00 sati.

                        Sve potrebne informacije i dokumentaciju  zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  radnim danom od 09,00 do 13,00 sati  kod Nives Antić na tel.051/554-371 ili na mob.091 244 4094 ili Ivica Tomić na tel.051/244-ili-ili mob.091/2444092 te kod Vesne Mrzljak na mob.091 244 4091.

  GRAD   NOVI   VINODOLSKI


NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.
Skip to content