Javni natječaji


15. ožujka 2021.

Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima s područja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godinu

Grad Novi Vinodolski, danas, 15. ožujka 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja […]

Grad Novi Vinodolski, danas, 15. ožujka 2021. godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

Javni poziv raspisuje se u skladu s Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (SN PGŽ 6/19) i Odlukom o provedbi Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski, objavljenoj dana 12.ožujka 2021. godine na službenoj Internet stranici Grada Novi Vinodolski.

Detaljne upute o uvjetima, kriterijima, načinu podnošenja prijave i proceduri dodjeli nalaze se u Javnom pozivu.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora temeljem Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
Obrazac 1-Prijava
Obrazac 2-Izjava o korištenim potporama
Obrazac 3-Izjava-dvostruko financiranje
Obrazac 4-Izjava o točnosti podataka
Obrazac 5-Izvješće

 

11. ožujka 2021.

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava udrugama u 2021. godini

Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
Obavijest o izravnoj dodjeli sredstava u 2021. godini
10. ožujka 2021.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2021. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 10. ožujka 2021. godine donosi

O D L U K U

10. ožujka 2021.

ODLUKA o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2021. godini

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Velimira Piškulića, dana 10. ožujka 2021. godine donosi

O D L U K U

3. ožujka 2021.

NATJEČAJI ZA UDRUGE: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine donijelo

O D L U K U

15. veljače 2021.

NATJEČAJ: Imenovanje ravnatelja/ice Narodne čitaonice i knjižnice

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona […]

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Narodne čitaonice i knjižnice i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Narodne čitaonice i knjižnice na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet godina rada u knjižnici,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natječaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta.
Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Narodne čitaonice i knjižnice,
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika),
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave osobnih podataka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Narodne čitaonice i knjižnice i Grada Novog Vinodolskog, na adresu „GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE – NE OTVARATI .
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 612-01/21-10/1
URBROJ: 2107/02-04-21-2
Novi Vinodolski, 15. veljače 2021. godine

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni natječaj – čitaonica

IZJAVA O PRIHVAĆANJU JAVNE OBJAVE OSOBNIH PODATAKA

7. siječnja 2021.

NATJEČAJ: Predlaganje manifestacija udruga u 2021. godini

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik, Velimir Piškulić, oec. dana 7. siječnja 2021. godine objavljuje

 Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2021.g.

 I.

Manifestacije za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se prijedlozi projekata koji predstavljaju različite događaje, oblike predstavljanja i izražavanja kvalitete u području kulture i kulturne baštine, športa, a koji se organiziraju u cilju zabave, informiranja, te doprinose podizanju kvalitete i količini ponude na području Grada Novog Vinodolskog.

 III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 110.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima:

 • Ostale manifestacije u športu (80.000,00 kn)
 • Ostale manifestacije u kulturi (30.000,00 kn)

u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, te koje djeluju na području Grada Novi Vinodolski ;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novi Vinodolski, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

 

Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

 • Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“
 • Ispunjen obrazac – „PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU“

Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN MANIFESTACIJE“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predložene manifestacije s podacima o ukupnim troškovima manifestacije, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

 • Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“
 • Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„
 • Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„
 • Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„
 • Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„
 • – Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“
 • – Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

 

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku “Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2021.g. – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu manifestacija u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

 Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava sastavljeno od pet članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene manifestacije Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Manifestacije se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje manifestacija objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti manifestacija ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2021. godinu.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije prijedloge manifestacija se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu manifestacije Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu.

XI.

Prijavitelji čiji prijedlozi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji prijedlozi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

                                                     

                                                    GRADONAČELNIK

                                                       Velimir Piškulić, oec., v.r.

MANIFESTACIJE_natjecajna dokumentacija_2021

 

7. siječnja 2021.

NATJEČAJ: Sufinanciranje projekata i programa udruga u 2021. godini – socijalna, zdravstvena skrb i ostala područja

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik, Velimir Piškulić, oec., dana 7. siječnja 2021. godine objavljuje

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2021.g.

 

I.

Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

 1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
 2. Programi liječenja od ovisnosti,
 3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
 4. Prava nacionalnih manjina,
 5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
 6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
 7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
 8. Promocija autohtonih proizvoda,
 9. Ostalo.

 III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 210.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Udruge civilnog društva u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

– Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“

– Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2021.g. – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od pet članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 6. veljače 2021. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu.

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

                              GRADONAČELNIK

                                  Velimir Piškulić, oec., v.r.

SOC. I ZDR. SKRB I OSTALO_natjecajna dokumentacija_2021

 

7. siječnja 2021.

NATJEČAJ: Sufinanciranje projekata i programa udruga u 2021. godini – kultura

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., uz suglasnot ravnatelja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog, dana 7. siječnja 2021. godine objavljuje

 Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2021.g.

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih korisnika iz područja:

– Javne potrebe u kulturi:

 1. Rad s djecom i mladima
 2. Očuvanje čakavštine i tradicionalnih običaja
 3. Poticanje kulturnog amaterizma
 4. Očuvanje karnevalskih običaja
 5. Rad udruga na području glazbene, plesne, dramske i likovne umjetnosti
 6. Očuvanje kulturnih dobara.

 III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 270.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 45.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

 • sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, te koje djeluju na području Grada Novi Vinodolski
 • prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište napodručju Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novi Vinodolski, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PREDLAGATELJU“

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novi Vinodolski, vlastitih prihoda i drugih izvora).

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

– Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“

– Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2021. g.- ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu, Korzo hrvatskih branitelja 2, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju u Grad Novi Vinodolski, Centar za kulturu, Korzo hrvatskih branitelja 2, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od pet članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 6. veljače 2021. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski

Korzo hrvatskih branitelja 2

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te Centru za kulturu Grada Novi Vinodolski, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

RAVNATELJ CENTRA ZA KULTURU                                                                             GRADONAČELNIK

                  Mario Butorac, prof., v.r.                                                                                      Velimir Piškulić, oec., v.r.

KULTURA_natjecajna dokumentacija_2021

 

7. siječnja 2021.

NATJEČAJ: Sufinanciranje projekata i programa udruga u 2021. godini – šport i tehnička kultura

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 7. siječnja 2021. godine objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu

I.

Javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.

Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se programske djelatnosti udruga i druge organizacije civilnog društva u okviru područja:

 • programi redovne djelatnosti športskih udruga i udruga tehničke kulture
 • poticanje i promicanje športa
 • provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih
 • edukacija trenera
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana
 • održavanje te korištenje športskih građevina značajnih za Grad Novi Vinodolski.

III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 1.250.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 950.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Donacije športskim i rekreacijskim udrugama – Športska društva i klubovi, u Proračunu Grada Novi Vinodolski potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar sportskih djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

 

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

-Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU“

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „OPISNO IZVJEŠĆE PROGRAMA“

– Ispunjen obrazac – „IZVJEŠTAJ O POTROŠNJI PRORAČUNSKIH SREDSTAVA“

 

Uz opisane obrasce dostavlja se sljedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske stranice Registra udruga)
 2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih športskih djelatnosti
 3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

 V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

Osobno se prijave dostavljaju u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novom Vinodolskom, u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od petero članova koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovati i ocjenjivati.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 6. veljače 2021. godine.

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu.

 XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodolski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i  društvene djelatnosti, te putem e-maila navedenog u Uputama za prijavitelje.

                                   

GRADONAČELNIK

Velimir Piškulić, oec., v.r.

SPORT_natjecajna dokumentacija_2021

Skip to content