24. srpnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje   NATJEČAJ ZA DAVANJE […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Poslovni prostor nalazi se u Smokvici Krmpotskoj, izgrađen na k.č.br. 825/2, upisana u z.k.ul. 1566 k.o. Krmpote.

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD 25. SRPNJA 2013. GODINE

 

NATJEČAJ O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
16. listopada 2013.

Natječaj – zakup poslovnog prostora u Lednicama nasuprot poštanskog ureda

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12), raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12), raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor se nalazi u Ledenicama, nasuprot poštanskog ureda Ledenice u prizemlju zgrade izgrađenoj na k.č.br. 2310/6 upisane u z.k.ul.br. 1241 k.o Ledenice

 

Osnovni podaci:

1. Površina poslovnog prostora42,54 m²(od toga za prodajni dio26,73 m², a za skladišni dio15,81 m²) .

     Poslovni prostor je prazan i u njemu nema inventara, te se daje u zakup u viđenom stanju.

            2. Namjena poslovnog prostora: djelatnost prema NKD razvrstane u grupe

–  10.71 proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača

– 47.24 trgovina na malo kruhom pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama,

            3. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora,

4.  Početak obavljanja djelatnosti: najkasnije 01. prosinca 2013. godine,

5. Jamčevina: 340,00 kn, ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća,

6. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća,

7. Početni iznos zakupnine: 8,00 kn/m²/mjesečno, ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupoprimatelj je dužan pristati na plaćanje više zakupnine,

8. Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio janviši iznos mjesečne zakupnine,

9. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine,

10.Ponuditelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden,

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

 

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, na Ured Grada ili poštom na adresu:

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1. KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 8 dana od dana objave Natječaja

 

            Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 29.10.2013. godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 

PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB
  2. Iznos ponude u kn/m² za predmetni prostor,
  3. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe,
  4. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda,
  5. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR4424020061829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
  6. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (GKTD «Ivanj» d.o.o., KTD «Vodovod-Žrnovnica» d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
  7. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
  8. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH br., 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09 i  137/09),
  9. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja ovjerenu kod Javnog bilježnika

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg ponuditelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

                                                                                       GRADONAČELNIK 

GRADA NOVI VINODOLSKI     

Oleg Butković, dipl.ing.

 

NATJEČAJ PDF
25. studenoga 2013.

NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 , 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i […]

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01 , 79/06,141/06,146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, ,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12 i 19/13)2 , te Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prodaji zemljišta, Klasa:944-01/13-10/21,  URBROJ: 2107/02-01-13-1 od 31.10.2013.godine,Klasa:940-02/13-20/35,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine, Klasa:944-01/13-01/27,URBROJ:2107/02-01-13-2 od 21.11.2013.godine i Klasa:940-02/13-01/38,URBROJ:2107/02-01-13-2 Grad Novi Vinodolski raspisuje

                              N A T J E Č A J

za prodaje zemljišta 

 

PREDMET  NATJEČAJA

I.

                        Predmet natječaja je prodaja zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ ,Poslovnoj zoni ZAPAD , naselju Novi Vinodolski naselju Klenovica i to kako slijedi:

                        1.1.k.č.br.9559/2 z.k.ul.6236 K.O.NOVI površine 6662 m2koje se nalazi u Poslovnoj zoni KARGAČ ( po Urbanističkom planu uređenja Poslovne zone KARGAČ oznake K-1) po početnoj cijeni od 120,69 kn/m2 odnosno ukupno 804.036,78 kn,

                        1.2.10440/10936 dijela k.č.br.6580/1 z.k.ul.6358 K.O.NOVI površine 10936 m2 ,k.č.br.6599 z.k.ul.6229 K.O.NOVI površine 309 m2 ,k.č.br.6564/2 z.k.ul.3679 K.O.NOVI površine 162 m2 ,k.č.br.6607/1 z.k.ul.5435 K.O.NOVI površine 94 m2i k.č.br.6606/1 z.k.ul.28 K.O.NOVI površine 61 m2odnosno zemljišta ukupne površine 11.066 m2  u Poslovnoj zoni ZAPAD (po Urbanističkom planu uređenja poslovne zone ZAPAD oznake K-9) po početnoj cijeni od 382,00 kn/m2 odnosno za ukupnu površinu od 11.066 m2po početnoj cijeni od 4.227.212,00 kn,

                        1.3.dio k.č.br.1405 z.k.ul.6295 K.O.NOVI površine 888 m2za formiranje parcele u površini do 400 m2koje se nalazi u naselju Novi Vinodolski po početnoj cijeni od 406,49 kn/m2 odnosno ukupno 198.596,68 kn,

                        1.4.suvlasnički dio k.č.br.3499/9 z.k.ul.3061 K.O.LEDENICE suvlasništvo Grada Novi Vinodolski i Republike Hrvatske ,po prijedlogu parcelacije oznake k.č.br.3499/837 površine 762,00 m2 za formiranje građevinske parcele u naselju  Klenovica na kojoj se po Prostornom planu uređenja Grada Novi Vinodolski može graditi objekt ugostiteljsko-turističke namjene odnosno ugostiteljski objekt iz skupine restorani,barovi,catering objekti i objekti jednostavnih usluga katnosti Po+P+kat koje se nalazi na atraktivnoj poziciji uz more po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2  odnosno ukupno 1.495.844,10 kn.

                        Na zemljištima koja se nalaze u poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ne mogu se obavljati djelatnosti čija tehnologija može štetnim i prekomjernim emisijama nepovoljno utjecati na okoliš ka što su kamenolom,proizvodnja kemijskih preparata (u farmaciji.kozmetici,proizvodnja boja i lakova i sl.).

 

UVJETI  NATJEČAJA

II.

2.1.OPĆI  UVJETI

                        Pravo sudjelovanja u natječaju za zemljišta iz točke 1.1. i 1.2. imaju  isključivo pravne osobe  i fizičke osobe kao vlasnici obrta, a za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4.i fizičke i pravne osobe.

2.2.POSEBNI  UVJETI  NATJEČAJA

                        Ponuditelji su u obvezi uplatiti jamčevinu u  visini 10 % početne cijene odnosno

                       -za zemljište u poslovnoj zoni KARGAČ u iznosu od 81.000,00 kn,

                        -za zemljišta u Poslovnoj zoni ZAPAD u iznosu od 423.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Novi Vinodolski u iznosu od 20.000,00 kn,

                        -za zemljište u naselju Klenovica u iznosu od 150.000,00 kn

                        Poseban uvjet svim natjecateljima  je da su prema Gradu Novi Vinodolski , GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski izmirili sve dospjele obveze što dokazuju prilaganjem potvrda Grada i navedenih komunalnih društava.

SADRŽAJ  PONUDE

III.

                        Zainteresirani natjecatelji dostavljaju :

                        1.Ponudu sa naznakom cijene u kn/m2 koju nude za kupnju zemljišta   koja treba sadržavati podatke o natjecatelju sa naznačenim žiro računom ili tekućim računom za fizičke osobe radi povrata jamčevine natjecateljima koji ne udovolje uvjetima iz natječaja. Ponuda mora biti na hrvatskom jeziku

                        Za zemljišta u Poslovnoj zoni KARGAČ i Poslovnoj zoni ZAPAD ponuda mora sadržavati opis  djelatnosti koju ponuditelj ima namjeru obavljati na predmetnom zemljištu.

                        2.Izjavu  ovjerenu kod javnog bilježnika o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta natječaja.

                        3.Izvod iz sudskog odnosno obrtnog  registra iz kojeg je vidljivo  registriranost za obavljanje  djelatnosti za koju namjerava kupiti zemljište (za Poslovnu zonu ZAPAD i POSlovnu zonu KARGAČ).

                        4.Za zemljišta iz točke 1.3. i 1.4. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da će u roku od 90 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora pred nadležnim tijelom pokrenuti postupak radi dobivanja lokacijskih uvjeta za gradnju objekta.

                        5.Potvrde Grada Novi Vinodolski, GKTD  IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski i KTD  VODOVOD  ŽRNOVNICA d.o.o.Novi Vinodolski o izmirenim obvezama.

                        6.Dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se uplaćuje na žiro račun Grada br.: HR4424020061829000002, s pozivom na broj:  68-7757-O.I.B.

MJERILA  ZA  ODABIR  PONUDE  I  ROKOVI  ZAKLJUČENJA  KUPOPRODAJNOG  UGOVORA  I  PLAĆANJA  KUPOPRODAJNE  CIJENE

IV.

                        Oglašeno zemljište  prodat će se natjecatelju koji udovolji općim i posebnim uvjetima natječaja i ponudi najviši iznos kupovnine. Ukoliko dva ili više natjecatelja ponude isti iznos kupovnine prednost ostvaruje natjecatelj čija je ponuda prije zaprimljena.

                        Nepravovremene ponude neće se otvarati.

                        Nepotpune ponude  neće se razmatrati.

                        Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obvezi je najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana donošenja Odluke Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski o prihvaćanju ponude, odnosno od stjecanja uvjeta za zaključenje kupoprodajnog ugovora, zaključiti sa Gradom kupoprodajni ugovor. Kupoprodajna cijena plaća  se sa rokom plaćanja najkasnije 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora .Uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu zemljišta.  Ukoliko natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u roku od 15 dana ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ukoliko odustane od svoje ponude nakon izvršenog  otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine. Natjecatelj može odustati od svoje ponude najkasnije do dana otvaranja ponuda i to podnošenjem pismenog očitovanja o odustanku ili davanjem izjave pred Komisijom prije samog otvaranja ponuda.

                        Natjecateljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina vraća se najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primitka Odluke  o odabiru najpovoljnije ponude i na uplaćenu jamčevinu se ne obračunava kamata.

ROKOVI  DOSTAVLJANJA  PONUDA

V.

                        Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave natječaja i to neposredno u Uredu Grada i to od ponedjeljka do četvrtka od 07,00 do 15,00 sati i petkom od 07,00 do 13,00 sati ili preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije posljednjeg dana otvorenog natječaja  na adresu

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Trg Vinodolskog zakona 1

51 250  NOVI  VINODOLSKI

Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina

«PONUDE  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  -NE  OTVARAJ»

 

                        Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 5-og dana od isteka roka za podnošenje ponuda u Gradskoj vijećnici sa početkom u 10,oo sati. Ukoliko dan otvaranja ponuda pada u neradni dan javno otvaranje ponuda održat će se prvog radnog dana sa početkom u 10,00 sati.

                        Sve potrebne informacije i dokumentaciju  zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  radnim danom od 09,00 do 13,00 sati  kod Nives Antić na tel.051/554-371 ili na mob.091 244 4094 ili Ivica Tomić na tel.051/244-ili-ili mob.091/2444092 te kod Vesne Mrzljak na mob.091 244 4091.

  GRAD   NOVI   VINODOLSKI


NATJEČAJ ZA PRODAJE ZEMLJIŠTA, 24.11.2013.
30. travnja 2014.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Klenovici

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno […]

Predmet natječaja je prodaja atraktivnog zemljišta u Klenovici, I. red uz more, i to dijela k.č.br.3499/9 K.O.LEDENICE u površini od 211,90 čhv odnosno 762,00 m2 koje po prijedlogu parcelacije nosi novu oznaku k.č.br. 3499/837 po početnoj cijeni od 1.963,05 kn/m2 odnosno ukupno 1.495.844,10 kn uz uplatu jamčevine od 10 % početne cijene zemljišta odnosno od 149.600,00 kn.

Zainteresirani ponuditelji dostavljaju ponude najkasnije u roku 15 dana računajući od dana objave natječaja neposredno u Uredu Grada ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
GRAD  NOVI  VINODOLSKI
Trg Vinodolskog zakona 1
51 250  NOVI  VINODOLSKI
Komisija za provođenje natječaja prodaje nekretnina
«PONUDA  ZA  KUPNJU    ZEMLJIŠTA  U  KLENOVICI»-NE  OTVARAJ»

Javno otvaranje pristiglih ponuda održat će se 26.svibnja 2014.godine sa početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski.

Sve potrebne informacije kao i dokumentaciju koja se odnosi na prodaju zemljišta zainteresirani ponuditelji mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj  svakog dana od 09,00 do 13,00 sati  kod Ivice Tomića na mob.091 2444092 ili tel.051/554-372 , Nives Antić na mob. 091 2444094 ili tel.051/554-371 ili Vesne Mrzljak na mob.091 2444091 ili tel.051/554-361.

Tekst natječaja
Skip to content